11 Td 60/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř., § 22 tr. ř.11 Td 60/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 126/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. října 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. H. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 23. 8. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného P. H. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že

1) dne 20. 8. 2007 v úmyslu se obohatit, podepsal s poškozenou L. Č., v místě jejího trvalého bydliště, smlouvu o dílo na stavbu rodinného domu, na základě které z L. Č. vylákal zaplacení zálohy ve výši 1.028.392,-Kč na nákup stavebního materiálu, přičemž stavba nikdy nezačala, ani na pozemek L. Č. nikdy nebyl přivezen žádný stavební materiál, ani na opětovné výzvy obviněný nevrátil L. Č. vyinkasované peníze, tedy svým jednáním způsobil poškozené značnou škodu ve výši 1.028.392,- Kč,

2) dne 29. 11. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, převzal zboží v hodnotě 70.800,-Kč od společnosti AUTO RACEK, a. s., IČ: 25193112, se sídlem Masarykovo 757, 396 01 Humpolec, přičemž zboží neměl v úmyslu uhradit a nikdy, ani částečně, neuhradil, tedy svým podvodným jednáním způsobil firmě AUTO RACEK, a. s. větší škodu ve výši 70.800,-Kč,

3) ve dnech 25. 5. 2007 až 30. 6. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, odebral prostřednictvím firmy STANĚK a HRENIC, s. r. o., IČ: 27633462, ve které byl jednatelem, bez vědomí druhého jednatele S., zboží na fakturu v hodnotě 712.994,40 Kč od společnosti CENTROSTAV, a. s., IČ: 47905417, se sídlem Na Dolech 7A, 586 01 Jihlava, přičemž toto zboží neměl v úmyslu uhradit a také neuhradil, tedy svým jednáním způsobil firmě CENTROSTAV, a. s. značnou škodu ve výši 712.994,40 Kč,
4) ve dnech 14. 5. 2007 až 2. 11. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, odebral prostřednictvím firmy STANĚK a HRENIC, s. r. o., IČ: 27633462, ve které byl jednatelem, bez vědomí druhého jednatele S., zboží v hodnotě 583.546,-Kč od společnosti Coleman S. I., a. s., IČ: 25350048, se sídlem Bobrky 478, 755 01 Vsetín, přičemž toto zboží nikdy obviněný uhradit nechtěl a ani neuhradil, ale prostřednictvím institutu bianko směnky dlužnou částku uhradil aval směnky B. H., trvale bytem Z., H. B., vč. nákladů řízení a části smluvní pokuty 32.672,-Kč, tedy mu byla obviněným způsobena značná škoda v souhrnné výši 616.218,-Kč,

5) ve dnech 10. 7. 2007 a 5. 9. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, vylákal od P. D., trvale bytem G., P.-Ř., zaplacení zálohy ve výši 205.000,-Kč na přestavbu rodinného domu, přičemž stavba nikdy nezačala, ani na opětovné výzvy obviněný vyinkasované peníze P. D. nevrátil, tedy svým jednáním způsobil poškozenému větší škodu ve výši 205.000,-Kč,

6) ve dnech 12. 4. 2007 až 30. 11. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, odebral prostřednictvím firmy STANĚK a HRENIC, s. r. o., IČ: 27633462, ve které byl jednatelem, bez vědomí druhého jednatele S., zboží v hodnotě 347.064,-Kč od společnosti L. H. S., se sídlem N., P., přičemž toto zboží neměl v úmyslu uhradit a ani neuhradil, tedy svým jednáním způsobil firmě L. H. S., větší škodu ve výši 347.064,-Kč,

7) ve dnech 25. 7. 2007 až 18. 8. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, odebral prostřednictvím firmy STANĚK a HRENIC, s. r. o., IČ: 27633462, ve které byl jednatelem, bez vědomí druhého jednatele S., zboží na fakturu v hodnotě 48.594,-Kč od společnosti STAVEBNINY VALA, s. r. o., IČ: 26013151, se sídlem Svinný 80, 583 01 Chotěboř, přičemž toto zboží neměl v úmyslu hradit a ani neuhradil, tedy svým jednáním způsobil firmě STAVEBNINY VALA, s. r. o. škodu nikoli malou ve výši 48.594,-Kč,

8) dne 20. 8. 2007 na blíže nezjištěném místě, v úmyslu se obohatit, podepsal s poškozeným Ing. S. Š., trvale bytem Š., D., smlouvu o dílo na zhotovení pokrytí střešní konstrukce, na základě které ze S. Š. vylákal zaplacení zálohy ve výši 250.000,- Kč na nákup stavebního materiálu, přičemž stavba nikdy nezačala, ani na pozemek pana Š. nikdy nebyl přivezen stavební materiál, ani na opětovné výzvy obviněný poškozenému nevrátil vyinkasované peníze, tedy svým jednáním způsobil S. Š. větší škodu ve výši 212.000,-Kč,
a tímto jednáním, kdy vystupoval za firmu, bez přímého vlivu dalšího jednatele S. a s tím, že mu muselo být zřejmé, že uzavíraným kontraktům nemůže dostát a viditelně používal získané prostředky pro vlastní život nad svoje majetkové poměry a způsobil všem poškozeným celkovou škodu ve výši 3,241.062,-Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 6 T 126/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. H., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 4 posoudil právní kvalifikaci trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, sestávajícího se z celkem 8 útoků jako chybnou. Protiprávní jednání obviněného mělo mít dvojí charakter a mělo být posouzeno jednak jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, spáchaný útoky uvedenými v obžalobě pod body 1, 2, 6, 7, 8 (odebrání zboží na fakturu bez jeho následného zaplacení) a jednak jako trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona, spáchaný útoky uvedenými v obžalobě pod body 3, 4, 5 (obviněnému byly svěřeny dle výpovědí poškozených určité peněžní prostředky na určitý účel, za situace, kdy předmětná firma v dané době vyvíjela podnikatelskou činnost). V útocích popsaných pod body 2, 6, 7 a 8 obžaloby není žádné z míst, kde by se obviněný dopustil té části jednání, jíž někoho uvedl v omyl, nebo kde by vznikla škoda, případně kde by se obviněný obohatil, v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 4. V útocích popsaných pod body 3, 4, a 5 došlo na území Prahy 4 toliko k jednání mezi obviněným a poškozenou Č. (bod 3 obžaloby) a k podepsání smlouvy o dílo. Na území Prahy 4 však nedošlo v bodech 3 až 5 obžaloby ani k vyplacení svěřených peněžních prostředků, ani k jejich přisvojení ze strany obviněného P. H. Rovněž žádné z děl, k jejichž zhotovení se obviněný zavázal, nemělo být provedeno na území Prahy 4. Místo, kde se obviněný rozhodl se svěřenými prostředky naložit jako s věcmi vlastními, pak nelze dle názoru soudu zjistit. S ohledem na shora uvedené předložil Obvodní soud pro Prahu 4 trestní věc obviněného P. H. Nejvyššímu soudu k posouzení a rozhodnutí příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že k projednání věci je dána místní příslušnost více soudů. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud zato, že bude s přihlédnutím k § 22 tr. řádu vhodné, aby věc projednal soud, k němuž napadla obžaloba, tedy Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu byl spáchán i jeden z útoků trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1,3 písm. b) tr. zákona.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Nad rámec shora uvedeného považuje ještě Nejvyšší soud za vhodné uvést, že trestní věc obviněného P. H. byla Nejvyššímu soudu předložena usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 6 T 126/2010, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu, ovšem bez uvedení konkrétního soudu, který by měl být podle názoru Obvodního soudu pro Prahu 4 příslušný, přestože je tento požadavek výslovně uveden ve znění § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. října 2010


Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera