11 Td 6/2013
Datum rozhodnutí: 26.02.2013
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 6/2013-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. C., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2013 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. s e z a m í t á návrh obviněného J. C. na odnětí jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 T 9/2009 tomuto soudu a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 9 T 9/2009, byl obviněný J. C. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a byl mu pro tento trestný čin a další sbíhající se trestné činy uložen souhrnný výjimečný trest odnětí svobody na doživotí, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody. Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, na jehož podkladě Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 2. 2010, sp. zn. 8 To 5/2010, napadený rozsudek částečně zrušil ve výroku o trestu a o náhradě škody a znovu rozhodl tak, že obviněnému uložil výjimečný souhrnný trest odnětí svobody v trvání dvaceti pěti let, pro jehož výkon jej zařadil do věznice se zvýšenou ostrahou.
V této trestní věci podal obviněný návrh na povolení obnovy řízení (dne 20. 12. 2012 k Nejvyššímu soudu, návrh byl postoupen Krajskému soudu v Hradci Králové) spolu s návrhem podle § 25 tr. ř. na odnětí jeho trestní věci Krajskému soudu v Hradci Králové a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě. Svůj návrh zdůvodnil jednak tím, že trest vykonává ve Věznici Mírov, která je v blízkosti olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, tedy by se ušetřily náklady na jeho eskortování, dále pak tím, že se obává podjatého postoje Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové a nestrannost postrádá i v přístupu Krajského soudu v Hradci Králové.
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podle obviněného nedbalo v předchozím řízení povinnosti zajišťovat důkazy také v jeho prospěch. Jeho odsouzení se opírá o fabulaci, kterou hrál po zhlédnutí televizní reportáže o vraždě pro zábavu svého kamaráda a svou. Kromě toho obviněný fabuloval, že již dříve vraždil také ve Španělsku. Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové požádalo dne 29. 5. 2009 prostřednictvím Eurojustu španělské justiční orgány o ověření, zda z doby pobytu obviněného ve Španělsku evidují neobjasněnou vraždu odpovídající bájení obviněného. Odpověď na dotaz nepřišla a krajské státní zastupitelství ji neurgovalo. Vyjádření španělských orgánů státní zastupitelství zaurgovalo až v roce 2012 po iniciativě aktivisty spolku Šalamoun, Ing. J. Podle obviněného mělo po obdržení španělské zprávy samo vyvolat řízení o povolení obnovy procesu. Skutečnost, že tak neučinilo, považuje obviněný za důkaz, že vůči němu není nestranné.
Podobně podle obviněného nebyl vůči němu nestranný ani Krajský soud v Hradci Králové, který selektoval důkazy jednostranně v jeho neprospěch. Nenaléhal totiž na žalobkyni, aby urgovala odpověď španělských orgánů. Soudy obou stupňů se podle obviněného nevypořádaly s tím, že na místě byly nalezeny biologické stopy neznámého muže, ale nikoli obviněného.
Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.
Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.
V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal. Nad výše uvedenou zásadou zákonného soudce předně nemůže převážit zájem na ušetření nákladů za eskortování obviněného. Ani případné procesní pochybení, které by mohlo spočívat v obviněným popisovaném nezajištění důkazu svědčícího v jeho prospěch (aniž by Nejvyšší soud hodnotil, nakolik je obviněným popisovaný důkaz významný pro objasnění věci), resp. možné nedostatky v odůvodnění soudního rozhodnutí, nezakládají důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených orgánů činných v trestním řízení. Takový postoj by totiž vedl k absurdnímu závěru, kdy by po zrušení rozhodnutí jakýmkoli opravným prostředkem nemohl ve věci již jednat soudce, případně senát soudu, kterému byla věc vrácena k dalšímu projednání a rozhodnutí. Podle názoru obviněného by měl být navíc de facto z projednání věci vyloučen celý soud, což zjevně nepřichází v úvahu.
Za tohoto stavu nelze považovat návrh obviněného na odnětí a přikázání věci podle
§ 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2013


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch