11 Td 6/2011
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 6/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. H. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. února 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto :

Návrh podle § 25 tr. řádu na odnětí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 126/2010, a její přikázání Okresnímu soudu v Opavě s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal u Obvodního soudu pro Prahu 4 na obviněného P. H. obžalobu pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona, účinného do 31. 12. 2009. Trestné činnosti se měl dopustit osmi útoky v době od 25. května 2007 do 30. listopadu 2007, když škoda, kterou měl svým jednáním způsobit, přesáhla částku 3 mil. Kč.

Návrhem ze dne 5. ledna 2010 se Obvodní soud pro Prahu 4 domáhá, aby mu ve smyslu § 25 tr. řádu byla trestní věc obviněného H. odňata a přikázána Okresnímu soudu v Opavě. Argumentuje především zdravotním stavem obviněného, když ze zprávy ošetřujícího lékaře vyplývá, že u obviněného není vhodná dlouhodobá zátěž, resp. přeprava. Délka léčby je předpokládána na dva až tři měsíce. Vzhledem k tomu, že obviněný bydlí v Opavě, tedy v místě velmi vzdáleném od hl. m. Prahy, navíc s komplikovanější dopravní dostupností, má soud za to, že v daném případě bude s ohledem na hospodárnost a rychlost řízení vhodnější, aby hlavní líčení proběhlo u soudu v místě bydliště obviněného. Okresní soud v Opavě bude mít zcela jistě rychlejší možnost zahájit projednávání věci obviněného u hlavního líčení, neboť obviněný nebude muset být k hlavnímu líčení přepravován na velkou vzdálenost. S výjimkou čtyř svědků a obhájkyně mají ostatní svědci bydliště v okrese Jihlava a Havlíčkův Brod, takže jejich případné předvolání k Okresnímu soudu v Opavě nebude znamenat újmu na rychlosti a hospodárnosti řízení. Obvodní soud má za to, že s ohledem na shora uvedené jsou v této trestní věci s ohledem na rychlost a rovněž tak hospodárnost dalšího řízení dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. řádu, tak jak bylo navrženo.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud již usnesením ze dne 26. října 2010, sp. zn. 11 Td 60/2010, rozhodl podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu, že v této věci je k projednání příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Jak se podává z lékařské zprávy ze dne 3. ledna 2011, jsou zdravotní problémy obviněného dočasného, nikoliv trvalého charakteru. Dříve než se soud prvního stupně dozvěděl o zdravotních problémech obviněného, předvolal k hlavnímu líčení na den 12. ledna 2010 celkem jedenáct svědků, z nichž čtyři mají bydliště v Praze. Zbývajících sedm svědků, jak sám konstatuje, má bydliště v okrese Jihlava či okrese Havlíčkův Brod. Dle názoru Nejvyššího soudu je pro ně v zásadě snažší přepravit se k výslechu před soudem do Prahy než do Opavy. Konečně i obhájkyně obviněného JUDr. Stodolová, která je nepochybně se spisovým materiálem seznámena, má sídlo své advokátní kanceláře v Praze. I kdyby tedy Nejvyšší soud teoreticky odhlédl od zdůrazněného ústavního principu zákonného soudce, jeví se naznačená úvaha o hospodárnějším a rychlejším řízení u Okresního soudu v Opavě jako přinejmenším diskutabilní.

Za tohoto stavu nebylo možné návrhu vyhovět a Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není další řádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2011

Předseda senátu :
JUDr. Antonín Draštík

Vypracoval :
JUDr. Aleš Flídr