11 Td 6/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 6/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného A. R., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 160/2004 a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obžalobou Okresního státního zastupitelství v Lounech ze dne 28. 7. 2004 je obviněný A. R. stíhán pro trestný čin útoku na státní orgán podle § 154 odst. 2 tr. zák.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 10. 2004, sp. zn. 5 Nt 72/2004, bylo podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci obviněného A. R. je příslušný Okresní soud v Mostě.

Podáním ze dne 23. 11. 2006 navrhl obviněný A. R. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho věci Okresnímu soudu v Mostě a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci. Ve svém návrhu, stejně jako v podání ze dne 15. 11. 2006 vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Td 61/2006, poukazuje na organizované zločinné spolčení policie, státního zastupitelství i soudu a součinnost samosoudkyně Mgr. N. s ním.

Nejvyšší soud zhodnotil předložený návrh ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z opakovaných podání obviněného A. R. v trestních věcech, které jsou proti němu vedeny, je zřejmé, že obviněný nevěří v nezávislé a nestranné rozhodování Okresního soudu v Mostě, který většinu jeho trestních věcí projednává. Tuto nedůvěru však nedokládá ničím jiným, než obecným a nijak nepodloženým tvrzením o zločinném spolčení policie, státního zastupitelství a soudu. Takové tvrzení ovšem nelze považovat za závažný důvod, který by mohl ve smyslu § 25 tr. řádu vést ke změně věcné a místní příslušnosti soudu k projednání věci. Protože obviněný jiné důvody ve svých podáních neuvádí, nemohlo se ani v tomto případě jeho podání shledat s úspěchem a nezbylo, než je zamítnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera