11 Td 6/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 6/2004

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. J. S., vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 172/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2004 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného Ing. J. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou podala dne 30. 12. 2003 Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou obžalobu na obviněného Ing. J. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 25. 9. 1999 ve Ž. n. S. poté, kdy dne 24. 2. 1999 podvodně vylákal od své bývalé manželky S. S. plnou moc k zastupování při převodu členského podílu a užívacích práv k bytu ve Ž. n. S. na ulici P. 33/16 s tím, že jí předá polovinu částky odstupného za byt, uzavřel uvedeného dne s J. K. smlouvu o převodu členských práv a povinností, přičemž převzal částečně v hotovosti a částečně převodem na účet, jehož je jediným disponentem, finanční částku ve výši 300.000,- Kč, slíbenou částku ve výši 150.000,- Kč však S. S. nepředal, a to ani po opakovaných upomínkách, a způsobil jí tak tímto podvodným jednáním škodu v uvedené výši.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. 2 T 172/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného Ing. J. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání věci Okresní soud v Pardubicích, neboť v době žalované trestné činnosti měli a v současné době mají obviněný i poškozená trvalé bydliště a fakticky se zdržují v P. a je nepochybné, že právě v P. pojal obviněný Ing. J. S. podvodný úmysl, zde jej realizoval a zde nastal i sledovaný následek, když z dostupných materiálů je zřejmé, že v době trestné činnosti obviněného bylo manželství obviněného s poškozenou pravomocně ke dni 3. 8. 1998 rozvedeno a k vypořádání společného jmění došlo až z podnětu žaloby poškozené ze dne 10. 3. 2002.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

V trestní věci obviněného Ing. J. S. je určení místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 tr. řádu obtížné, neboť ze zatím shromážděných důkazů se nabízí určení místní příslušnosti minimálně dvou soudů. Ze shromážděných důkazů zatím nelze dovodit, kde došlo u obviněného k podvodnému úmyslu, stejně tak jako v jakém okamžiku a kde přesně došlo k následku jeho činu. Nesporné je zjištění, kde se obviněný a poškozená, jeho bývalá manželka S. S., trvale zdržují a kde došlo k sepsání smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytu, jehož hodnota představuje základní údaj, ze kterého obžaloba vychází při stanovení škody vzniklé podvodným jednáním obviněného. Protože shromážděné důkazy svědčí přinejmenším o možné místní příslušnosti minimálně dvou soudů, a protože obžaloba napadla Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou, jeví se ve smyslu ustanovení § 22 tr. řádu možné, aby ve věci jednal a rozhodl tento soud.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera