11 Td 59/2006
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 59/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. Ch., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, pod sp. zn. 6 To 200/2006 a její přikázání Krajskému soudu v Hradci Králové s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. 1 T 626/97, byl obviněný M. Ch. podle § 226 písm. d) tr. řádu zproštěn obžaloby, dle níž byl viněn, že dne 3. 7. 1996 kolem 18.30 hod. ve V., před domem A. Ch. fyzicky napadla službukonajícího policistu OPP PČR stržm. J. M., kterému chytáním za ruce bránila v použití radiostanice a roztrhla mu služební stejnokroj, a M. Ch. se proti jmenovanému rozmáchl nožem, čímž měl spáchat trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., neboť obviněný není pro nepříčetnost trestně odpovědný.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný a jeho sestry Ing. A. Č., M. M., JUDr. M. Ch. a B. Ch. odvolání a trestní věc byla předložena Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 19. 7. 2006 navrhl obviněný M. Ch. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho věci Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, a její přikázání Krajskému soudu v Hradci Králové s tím, že soudci Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, jsou zaměření proti jeho rodině. Podrobnými podáními v podstatě stejného obsahu se k návrhu obviněného na odnětí věci připojily i jeho sestry Ing. A. Č., M. M., JUDr. M. Ch. a B. Ch. Současně pak na řadu osob činných v trestním řízení proti obviněnému M. Ch. podali trestní oznámení.

Nejvyšší soud zhodnotil návrh obviněného a dalších osob oprávněných k podání návrhu podle § 25 tr. řádu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Ke změně místní příslušnosti podle § 25 tr. řádu jsou rozhodné důležité důvody, které sice toto ustanovení blíže nedefinuje, ale s ohledem na vážný zásah do práva obviněného na zákonného soudce nesporně musí jít o důvody mimořádně závažné.

Podezření z blíže nespecifikovaného zločinného spolčení orgánů činných v trestním řízení namířeného proti obviněnému a jeho rodině ve všech stadiích trestního řízení za takové důvody v žádném případě považovat nelze. Důvody podezírání a obviňování všech, kteří v průběhu řízení přišli s obviněným do styku, lze hledat v závěrech znalců o jeho duševním stavu, podání jeho sester stejného obsahu a stejné intenzity sice tímto způsobem vysvětlit nelze, ale z hlediska věrohodnosti si jejich podání s podáním obviněného v ničem nezadá.

Trestní řízení proti obviněnému bylo až do rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti vedeno v souladu se zákonem a tento soud při využití všech řádných opravných prostředků je garantem zákonnosti trestního řízení, které vyhlášení jeho rozsudku předcházelo. Pokud obviněný není s tímto rozhodnutím spokojen, umožňuje mu zákon domáhat se přezkumu tohoto rozhodnutí přípustnými prostředky. K tomuto rozhodnutí je věcně i místně příslušný Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, a nebyly zatím zjištěny žádné důvody pro změnu jeho věcné a místní příslušnosti. Útoky spočívající v neustálém, ničím nepodloženém obviňování soudců tohoto soudu ze zločinného jednání , které podřazují pod nejrůznější ustanovení trestního zákona, rozhodně důvodem pro takovou změnu není.

Z těchto důvodů se žádný návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu podaný obviněným a jeho rodinnými příslušníky nemohl setkat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera