11 Td 58/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 58/2015-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. P. Č., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 67 T 23/2015 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. října 2015 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 301 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného J. P. Č. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Krajskému soudu v Praze byla dne 11. 8. 2015 podle § 301 odst. 1, 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), ministerstvem spravedlnosti předložena žádost a podklady Národní služby pro zacházení s pachateli, která je příslušným orgánem Velké Británie pro postup předávání odsouzených osob podle rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. 11. 2008, o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii, s tím, že příslušný orgán žádá o předání odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.

Krajský soud v Praze postoupil podle § 301 odst. 3 zákona žádost o uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody na území České republiky, konkrétně rozsudku vydaného britským soudem Wood Green Crown Court ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. T201377435, Krajskému soudu v Ostravě s odůvodněním, že z přiloženého osvědčení, jakož i z dalších materiálů zaslaných britskou stranou vyplývá, že se odsouzený zdržuje v Šumperku, F. . Ve stejné lokalitě se má zdržovat i osoba, kterou odsouzený označil za kontaktní.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 67 T 23/2015, podle § 301 odst. 3 zákona za použití § 24 odst. 1 tr. ř. předložil trestní věc odsouzeného Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Konstatoval, že podle § 301 odst. 1 zákona je k postupu podle § 298 a násl. příslušný krajský soud, v jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý pobyt. Odsouzený sice v tomto případě uvedl, že se naposledy v České republice zdržoval v Šumperku, v době podání návrhu se zde však zdržovat nemohl, neboť se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Velké Británii. Příslušným je tedy Krajský soudu v Praze, v jehož obvodu má odsouzený trvalé bydliště.
Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 301 odst. 3 zákona a § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Ostravě. Podle § 301 odst. 1 zákona je k postupu při uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody příslušný krajský soud, v jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý pobyt; jinak je příslušný Krajský soud v Praze. Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží. Smyslem této zákonné úpravy nepochybně je předně konat řízení v místě, kde se odsouzená osoba fakticky zdržuje, je-li na svobodě (případně v místě, kde je omezena na svobodě, pokud by se nacházela ve výkonu trestu odnětí svobody v jiné trestní věci na území České republiky), což je vhodnější z hlediska rychlosti a nákladnosti řízení z pohledu státu i odsouzené osoby. V posuzované věci se však podle spisového materiálu odsouzený nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Velké Británii (č. l. 9 verte), aktuálně se tedy na území České republiky nezdržuje. Není přitom žádný důvod vykládat citované ustanovení § 301 odst. 1 zákona rozšiřujícím způsobem a určovat místní příslušnost podle místa, kde se odsouzený na území České republiky zdržoval naposledy. V takovém případě je naopak namístě určit místní příslušnost podle trvalého bydliště odsouzeného, které se v tomto případě podle spisového materiálu nachází v Kladně, P. . Příslušným je proto Krajský soud v Praze.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 301 odst. 3 zákona a § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Karel Hasch předseda senátu