11 Td 58/2011
Datum rozhodnutí: 24.10.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 58/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. J. vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 4 T 160/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného L. J. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Liberci.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci podal dne 25. srpna 2011 k Okresnímu soudu v Liberci obžalobu na obviněného L. J. pro přečin pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 29. 8. 2010 v 15:03 hod. z místa svého bydliště na adrese Z. P., J., z počítače s IP adresou ..., vložil jménem poškozeného L. B., trvale bytem B., L., na internetový server www.hyperinzerce.cz erotický inzerát ve znění Jsem pohledný mladý zajištěný finanční poradce a hledám pořádného chlapa na mazlení. Těším se na Tvoje zavolání! .... , když do tohoto inzerátu zároveň uvedl jméno poškozeného a jeho kontaktní telefon a dále dne 2. 9. 2010 v 20:38 hod. z místa svého současného bydliště na adrese U H., J., z počítače s IP adresou ..., vložil jménem poškozeného L. B. na internetový server www. amateri.cz erotický inzerát ve znění Něžný a zajištěný finanční poradce hledá chlapa na mazlení. Nejlépe z L., ale může být i z celé ČR. Rád přijedu. Pro urychlení setkání prosím volejte, telefon v profilu , přičemž předtím dne 29. 8. 2010 vytvořil na uvedeném serveru profil uživatele s přezdívkou ... s uvedením telefonního čísla poškozeného a jeho údajné homosexuální orientace, kdy údaje o hledání známosti a sexuální orientaci poškozeného se nezakládají na pravdě a po zveřejnění uvedených inzerátů byl poškozený soustavně a opakovaně kontaktován dalšími osobami za účelem seznámení včetně pohoršujících sexuálních nabídek.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 26. srpna 2011, sp. zn. 4 T 160/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného L. J. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Liberci není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož místem spáchání přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 zákoníku je v posuzovaném případě místo bydliště obžalovaného, odkud byly oba inzeráty na servery umístěny, a tím je J. Místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného L. J. je tak podle názoru předkládajícího soudu Okresní soud v Jihlavě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí této trestní věci obviněného L. J. je Okresní soud v Liberci.

Pro určení místní příslušnosti soudu, nejde-li o řízení proti mladistvému, je primární kriterium vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu (srov. rozhodnutí č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

V posuzovaném případě mělo podle zatím shromážděných důkazů dojít k jednání obviněného L. J. v J., a to jednak na adrese Z. P., a jednak na adrese U. H., tedy v místě jeho minulého a současného bydliště. Z těchto míst se obviněný ze svého počítače připojil na internetový server www.hyperinzerce.cz a www.amateri.cz , kam jménem poškozeného umístil inzeráty (a v jednom případě i vytvořil jeho profil) s nepravdivými informacemi o poptávce poškozeného po seznámení a sexuálním kontaktu s jinými muži, tedy ve znění § 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů a narušit jeho rodinné vztahy a způsobit mu jinou vážnou újmu a spáchal uvedený čin veřejně přístupnou počítačovou sítí . Lze tedy souhlasit s názorem Okresního soudu v Liberci, že k jednání obviněného nedošlo v obvodu tohoto soudu. Jinak je tomu ovšem podle dosud učiněných skutkových zjištění soudů s následkem trestně právně relevantního jednání obžalovaného. Ten totiž měl nastat v Liberci, na adrese D., kde je současné bydliště poškozeného L. B., tedy právě v obvodu Okresního soudu v Liberci, u něhož byla současně podána i obžaloba. Je proto zcela v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Liberci, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. října 2011
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík