11 Td 58/2006
Datum rozhodnutí: 18.12.2006
Dotčené předpisy:
11 Td 58/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné H. K., roz. P., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2006 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 73 T 48/2006 a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 30. 3. 2006 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněnou H. K., roz. P., pro trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák., krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zák., krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a v jednočinném souběhu trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. a trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., které měla spáchat tím, že v P. v bytě při pobytu u tělesně postiženého (téměř nevidomého) RNDr. P. Š., před vánocemi roku 2004 poškozeného Š. opakovaně udeřila domácí obuví do hlavy a skleněnou pivní lahví a přitom mu odcizila částku 1.000,- Kč, v přesně nezjištěné době měsíce října 2005 poškozeného Š. násilím donutila se obléknout a dojít do peněžního ústavu za účelem získání půjčky 30.000,- Kč, dne 19. 11. 2005 odcizila poškozenému Š. částku 3.000,- Kč tak, že mu je vytrhla z ruky, dne 21. 11. 2005 odcizila bez použití násilí ke škodě RNDr. P. Š. částku 6.000,- Kč uloženou v obálce pod prostěradlem v posteli, dne 29. 11. 2005 obdobným způsobem odcizila bez násilí z pod prostěradla částku 2.000,- Kč rovněž ke škodě poškozeného Š., proti vůli poškozeného zakoupila na přelomu září a října 2005 z jeho peněz 2 ks prošívaných dek á 1.300,- Kč, které z bytu odvezla neznáno kam a způsobila Š. škodu 2.600,- Kč a dne 2. 12. 2005 fyzicky napadla poškozeného RNDr. P. Š. a to opakovanými údery do obličeje a do rozkroku, zabavila mu jeho osobní doklady, vč. platební karty a klíče, vytrhla telefonní kabel, aby poškozený nemohl zavolat pomoc, uzamkla ho a z bytu odešla, kdy poškozený byl vysvobozen až pomocí Hasičského záchranného sboru.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 11 Td 21/2006, byla trestní věc obviněné H. K., roz. P., Obvodnímu soudu pro Prahu 4 odňata a přikázána Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení s tím, že obviněná H. K., roz. P., je hospitalizovaná v Psychiatrické léčebně O. a poškozený RNDr. P. Š. se zdržuje v O.

Podáním ze dne 6. 11. 2006 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněné H. K., roz. P., Okresnímu soudu v Ostravě a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně, např. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nebo Prahu 9 s tím, že obviněná H. K., roz. P., v současné době již v Psychiatrické léčebně O. hospitalizována není a opět bydlí a pracuje v P., a ve svých podáních poukazuje na nemožnost dostavit se s ohledem na finanční situaci a zdravotní stav k jednání do O., a dále, že v P. se zdržuje obhájce obviněné, znalec, který ve věci vypracoval znalecký posudek, i další dva svědci navržení obžalobou ke slyšení před soudem. Naproti tomu poškozený RNDr. P. Š., který stále bydlí v O., se k jednání do P. schopen dostavit je.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 11 Td 21/2006, podle § 25 tr. řádu odňal trestní věc obviněné H. K., roz. P., Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě proto, že zde v té době existovaly závažné důvody ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci. Skutečnost, že se tyto důvody v dalším řízení poněkud změnily, nemůže být sama o sobě tak závažná, aby to vedlo k opětovné změně příslušnosti stanovené již jednou podle § 25 tr. řádu. Na tomto závěru nic nemění ani zjištění, že se obviněná dobrovolně odmítá k procesnímu soudu dostavit, neboť tuto skutečnost za důvod k další vhodné delegaci rozhodně považovat nelze. Bude tedy na Okresním soudu v Ostravě, aby procesně dovolenými prostředky zajistil účast obviněné u projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera