11 Td 57/2006
Datum rozhodnutí: 18.12.2006
Dotčené předpisy:
11 Td 57/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. R., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 159/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2006 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. R. p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podala dne 1. 9. 2006 Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněného P. R. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 13. 9. 2004 v provozovně společnosti S., s. r. o., uzavřel se společností V. L., s. r. o., leasingovou smlouvu na pořízení dřevoobráběcího stroje (srovnávají a tloušťkovací frézka), v hodnotě 86.421,- Kč, při uzavření smlouvy se zavázal hradit po dobu 36 měsíců splátky ve výši 2.095,- Kč, uhradil akontaci ve výši 26.000,- Kč a 12 splátek, další splátky již nehradil, předmět leasingu bez vědomí vlastníka prodal třetí osobě a získané finanční prostředky si ponechal pro vlastní potřebu, čímž poškozené společnosti V. L., s. r. o., způsobil škodu ve výši 35.305,30 Kč, a trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 17. 12. 2005 v P., převzal od T. K., částku 5.000,- Kč na zhotovení šatní skříně, převzetí finanční hotovosti potvrdil svým podpisem, přičemž se zavázal, že skříň zhotoví do 14. 1. 2006, do současné doby však skříň nezhotovil a nevstoupil s ní žádným způsobem v kontakt, peníze jí do současné doby nevrátil a použil je pro vlastní potřebu.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 30. 9. 2006, sp. zn. 3 T 159/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. R. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že v dané věci je místně příslušný Městský soud v Brně, neboť závažnější z žalovaných trestných činů trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. byl spáchán s ohledem na následek - způsobení škody poškozené společnosti V. L., s. r. o., v obvodu Městského soudu v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy potřebné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že jsou zde důvody ve smyslu § 18 odst. 1 tr. řádu a § 21 odst. 2 tr. řádu, aby v trestní věci obviněného P. R. jednal a rozhodl Městský soud v Brně. Pokud mělo dojít k následku nejpřísněji trestného činu, kterým je trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., je tím založena podle shora uvedených ustanovení trestního řádu příslušnost k projednání věci Městského soudu v Brně, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera