11 Td 56/2011
Datum rozhodnutí: 06.12.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 56/2011 - 6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. N., vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 2 T 62/2009 a u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 6. prosince 2011 návrh obviněného na odnětí a přikázání věci a rozhodl t a k t o :


Podle § 25 tr. ř. s e návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 a její přikázání Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Dne 19. září 2011 bylo Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) předloženo podání obviněného P. N., jímž se postupem podle § 25 tr. ř. domáhá odnětí své trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 a její přikázání Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně.

V odůvodnění tohoto svého návrhu obviněný uvedl, že jeho trestní věc se nyní (poté co předchozí rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 5. října 2010, sp. zn. 13 To 254/2010, bylo k dovolání obviněného zrušeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2011, sp. zn. 8 Tdo 412/2011) opět nachází ve stadiu odvolacího řízení proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn. 2 T 62/2009, a je u odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích vedena pod sp. zn. 13 To 254/2010. Již v minulosti musela být jak hlavní líčení před soudem prvního stupně, tak i veřejná zasedání u odvolacího soudu pro nepříznivý zdravotní stav obviněného opakovaně odročena, neboť zdravotní potíže mu neumožňovaly dostavit se k soudu. Tento nepříznivý zdravotní stav u obviněného přetrvává i v současnosti; sice již není hospitalizován, stále se ale podrobuje lékařským prohlídkám a není jisté, zda bude schopen cestovat na delší vzdálenosti. Aktuálními zprávami o jeho zdravotním stavu disponuje MUDr. Jan Hajíček z Nemocnice v Praze Bohnicích. Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně je z hlediska vzdálenosti (bydliště soud) dostupnější jak pro obviněného, tak pro většinu svědků, jejichž výslech před soudem navrhuje. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 25 tr. ř. trestní věc vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 tomuto soudu odňal a přikázal Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení posuzovaného návrhu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněný spatřuje tyto skutečnosti především ve svém závažném zdravotním stavu, který mu neumožňuje účast na zasedáních odvolacího soudu. Jako podklad pro rozhodnutí předložil záznam lékařského vyšetření MUDr. Janem Hajíčkem z interního oddělení Nemocnice v Praze-Bohnicích z 12. září 2011 a poukázal i na v minulosti předložené lékařské zprávy, na znalecký posudek v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, MUDr. Igora Fargaše, ze dne 10. listopadu 2010, který si k posouzení svého zdravotního stavu, resp. ke své schopnosti účastnit se ve stanovených termínech hlavních líčení nalézacího soudu ve své trestní věci, nechal sám zpětně zpracovat, na zprávy o výsledku vyšetření na psychiatrické klinice z 13. prosince 2010 a z 13. ledna 2011 a na rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti; z těch ovšem navrhovatelem tvrzené skutečnosti nevyplývají.

Pro rozhodování Nejvyššího soudu je především upotřebitelný nyní předkládaný záznam o lékařském vyšetření obviněného na interním oddělení Nemocnice v Praze Bohnicích ze dne 12. září 2011. Ostatní podklady, na něž navrhovatel ve svém podání odkazoval, jsou již více než neaktuální, což se týká i znaleckého posudku z roku 2010, který posuzuje zdravotní schopnost obviněného účastnit se hlavních líčení u Okresního soudu v Pardubicích v období od 2. července 2009 do 5. října 2010. Ze zmiňované lékařské zprávy, jakož i z vlastních tvrzení obviněného vyplývá, že trpí jednak blíže nespecifikovanými psychickými obtížemi, které jsou ovšem v současné době bez výrazné dynamiky, pod kontrolou obvodního psychiatra, a jednak trpí občasnými otoky, vyskytujícími se při delším sezení a cestování. V souvislosti s těmito obtížemi je obviněnému doporučeno dodržování medikace, nošení elastické bandáže a redukce delšího sezení. Žádné další informace stran možné účasti obviněného na veřejném zasedání odvolacího soudu, popř. k možnosti jeho cestování na delší vzdálenosti, resp. informace, které by takové aktivity obviněného (jak sám tvrdí) přímo vylučovaly, z předložených podkladů nevyplývají. Pokud obviněný ve svém návrhu sám označuje možnost cestování k soudu v Pardubicích za nejistou, resp. v současné době za vyloučenou, pak je na druhé straně možno poukázat na to, že mu cestování do Prahy, která se v porovnání cestovních vzdáleností nachází dále než Pardubice, na vyšetření ještě v září letošního roku patrně nečinilo potíže, přičemž další plánovaná cesta obviněného do Prahy se má uskutečnit již za tři měsíce.

Nejvyššímu soudu za této situace nezbylo než návrh obviněného na postup podle § 25 tr. ř. zamítnout.

Na závěr je třeba dodat, že Nejvyšší soud již jednou návrhu obviněného na odnětí a přikázání věci vyhověl (věc je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 11 Td 20/2009) a jeho trestní věc odňal Okresnímu soudu v Ostravě a přikázal ji k projednání právě Okresnímu soudu v Pardubicích. Postup podle § 25 tr. ř. přitom má být postupem zcela výjimečným, neboť, jak již bylo výše uvedeno, jde o zákonný průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Opětovné odnětí trestní věci obviněného tentokráte Krajskému soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích a jeho přikázání jinému (v pořadí již třetímu) soudu je tedy obecně třeba považovat za nežádoucí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. prosince 2011

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík