11 Td 55/2011
Datum rozhodnutí: 24.10.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 55/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. H. , vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 2 T 106/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného L. H. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně podal dne 8. července 2011 k Okresnímu soudu v Novém Jičíně obžalobu na obviněného L. H. pro přečin zpronevěry podle 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 27. 11. 2010 si na základě Smlouvy o pronájmu vozidla uzavřené se společností BG Tuning s. r. o., Teplice, K. J. Erbena 1976/4, IČ: 27150453, zapůjčil osobní motorové vozidlo Peugeot 206 a to na dobu do 29. 11. 2010 s následným telefonickým prodloužením pronájmu vozidla do 5. 12. 2010, kdy za uvedené období nájemné uhradil, vozidlo však v dohodnutém termínu nevrátil a od 6. 12. 2010 do současné doby jej na přesně neustanovených místech neoprávněně užívá, či s ním neoprávněně jinak naložil a nevrácením vozidla poškozené společnosti BG Tuning s. r. o. způsobil škodu ve výši hodnoty uvedeného vozidla, která činí 55.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 1. srpna 2011, sp. zn. 2 T 106/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného L. H. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Novém Jičíně není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož podle dosavadních skutkových zjištění místo spáchání přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku, je v posuzovaném případě v Teplicích, kde na základě smlouvy o pronájmu vozidla obviněný převzal předmětné vozidlo a kde jej také měl vrátit. Z výpovědi obviněného vyplývá, že se s vozidlem v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně nepohyboval a vozidlo zde ani jinak nebylo zjištěno. Soudem příslušným k projednání trestní věci obviněného je tedy podle Okresního soudu v Novém Jičíně Okresní soud v Teplicích, kde prokazatelně došlo ke spáchání posuzovaného trestného činu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně je nutno přisvědčit.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci se obviněný podle zatím shromážděných důkazů měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že po uplynutí výpůjční doby motorového vozidla v hodnotě 55 000,- Kč toto nevrátil jeho majiteli - společnosti BG Tuning s. r. o. se sídlem v Teplicích, od níž si vozidlo vypůjčil, a naložil s ním dosud blíže nezjištěným způsobem. K jednání obviněného (přisvojení si cizího vozidla) mělo dojít na dosud nezjištěném místě České republiky, kdy zřejmé je pouze to, že se obviněný s vozidlem v rozhodném období pohyboval mimo jiné v Kladně a v Klášterci nad Ohří. Žádné z míst, kde se obviněný pohyboval není podle dosavadních skutkových zjištění v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Pokud jde o následek trestné činnosti obviněného, ten podle dosavadních zjištění nastal v Teplicích, kde se nachází sídlo společnosti BG Tuning s. r. o., u níž si obviněný vozidlo vypůjčil a kde jej také měl po uplynutí výpůjční doby vrátit. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo postaveno na místo, kde se obviněný dopustil jednání kladeného mu za vinu, jeví se vhodným, aby místní příslušnost soudu byla určena podle místa, kde došlo k následku jeho trestné činnosti. Tímto místem jsou jak již bylo uvedeno Teplice, kde se nachází sídlo společnosti, u níž si obviněný předmětné vozidlo vypůjčil a kde tedy jeho nevrácením vznikla jeho majiteli škoda. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. října 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík