11 Td 51/2003
Datum rozhodnutí: 30.12.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 51/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného P. N., vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 18 T 181/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 12. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. N. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Znojmě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích podala dne 27. 11. 2003 Okresnímu soudu ve Strakonicích obžalobu na obviněného P. N. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že poté, co dne 9. 11. 2000 nastoupil výkon trestu odnětí svobody nepodmíněně do V. Z. v trvání 6 let se zařazením do věznice s dozorem, tedy do 9. 11. 2006, uložený mu rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 1. 2002, sp. zn. 17 T 50/2001, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 6. 2002, sp. zn. 11 To 27/2002, za trestný či loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., dne 29. 11. 2002 okolo 8.25 hod. opustil nestřežené pracoviště Z. a. s. Z. v Š., okres Z., a pohyboval se pak na území České republiky až do dne 11. 4. 2003, kdy byl v 5.40 hod. zadržen v Č. B. orgány Policie ČR.

Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 18 T 181/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za užití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. N. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť místem spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2 písm. b) tr. zák. je obecně dle názoru soudu místo, kde obviněný z výkonu trestu uprchl, tedy místo nacházející se v obvodu Okresního soudu ve Znojmě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. zák. je místně příslušným k projednání věci soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. V projednávané věci je tímto soudem bez jakýchkoli pochybností nesporně Okresní soud ve Znojmě, neboť v jeho obvodu leží Š., odkud z pracoviště Z. a. s. Z. obviněný z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody uprchl. Z tohoto pohledu je nepodstatné a z hlediska určení místní příslušnosti i bezvýznamné, kde se obviněný po útěku zdržoval, a kde byl zadržen.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. prosince 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera