11 Td 50/2003
Datum rozhodnutí: 30.12.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 50/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného K. Ř., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 8 T 154/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 12. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného K. Ř. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podala dne 30. 10. 2003 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného K. Ř. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že po předchozí domluvě se samostatně stíhaným P. H. a dosud neztotožněným R., známým pod jménem V., za úplatu 10.000,- Kč uzavřel dne 12. 3. 2002 s K. b., a. s., prostřednictvím pobočky v P. Smlouvu o zřízení a vedení Expreskonta KB, dále Smlouvu o poskytnutí Expresní linky KB a Smlouvu o vydání platební karty, na jejichž základě zřídila banka obviněnému běžný účet č.: 863264880 /0100 a k tomuto účtu vydala platební kartu č. : 543402742508 ., obviněný, ačkoli neměl v úmyslu plnit podmínky smluv, složil za pomoci spolupachatelů na účet téhož dne hotovost ve výši 15.000,- Kč, dne 13. 3. 2002 35.000,- Kč, avšak již dne 14. 3. 2002 na blíže neztotožněných místech v P., vybral nejprve hotovost ve výši 49.000,-Kč, poté pomocí bankomatu vybral finanční hotovost ve výši 20.000,- Kč a dále stejného dne provedl platební transakci na terminálu v P., v C. A. ve výši 30.000,- Kč, finanční hotovost vždy hned předal pod. P. H. a dalšímu neztotožněnému R., ačkoli věděl, že na účtu nemá a nebude mít dostatek finančních prostředků, čímž svým jednáním způsobil K. b. a. s., se sídlem P., N. P. 33, celkovou škodu ve výši 49.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2003, sp. zn. 8 T 154/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného K. Ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť místem spáchání trestného činu podvodu je místo, kde obviněný uzavřel s podvodným úmyslem smlouvu s bankou, tedy v obvodu Okresního soudu v Prostějově.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Místní příslušnost soudu k projednání věci podle § 18 odst. 1 tr. zák. je nutno posuzovat nejen podle místa, kde mělo dojít ke spáchání trestného činu, ale i podle místa, kde mělo dojít k jeho následkům. V projednávané věci je nesporné, že ke všem výběrům z finančně nekryté platební karty došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, a protože v tomto obvodu má i sídlo poškozená K. b., není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. zák., pokud k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako soudu věcně a místně příslušnému byla podána obžaloba. Touto úvahou se ostatně řídily od sdělení obvinění i orgány přípravného řízení a celé přípravné řízení až po podání obžaloby realizovaly orgány policie Obvodního ředitelství P. za dozoru Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. prosince 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera