11 Td 5/2011
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 5/2011-9
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. N. , vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 2 T 62/2009 a u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. února 2011 návrh obviněného na odnětí a přikázání věci a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. s e návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 a její přikázání Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Dne 12. 1. 2011 bylo Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) předloženo podání obviněného P. N. , datované dnem 11. 10. 2010, jímž se postupem podle § 25 tr. ř. domáhal odnětí své trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 a její přikázání Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně.

Důvody pro tento postup obviněný spatřoval v tom, že jeho trestní věc se nachází ve stadiu odvolacího řízení proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn. 2 T 62/2009, a nyní je vedena u odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010. Pro nepříznivý zdravotní stav obviněného muselo být odvolací řízení (veřejné zasedání o odvolání) již opakovaně odročeno, neboť zdravotní potíže mu neumožňovaly dostavit se k soudu. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 25 tr. ř. trestní věc vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 13 To 254/2010 tomuto soudu odňal a přikázal Krajskému soudu v Brně pobočka ve Zlíně. Nejvyšší soud, ještě předtím než mohl posoudit předložený návrh z hledisek uvedených v § 25 tr. ř., zjistil, že v současné době vůbec nepřichází v úvahu postup předvídaný tímto ustanovením.

Ze spisového materiálu, a to zejména z obsahu podaného dovolání obviněného P. N. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (řízení o tomto dovolání bylo u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 8 Tdo 1482/2010) bylo zjištěno, že odvolací řízení ve věci Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn. 2 T 62/2009, bylo již pravomocně skončeno, a to usnesením odvolacího soudu (tj. Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice) ze dne 5. 10. 2010, sp. zn. 13 To 254/2010.

Jestliže tedy obviněný poté, tj. dne 11. 10. 2010, prostřednictvím svého obhájce, podal tento návrh na odnětí věci příslušnému odvolacímu soudu a její přikázání jinému odvolacímu soudu, učinil tak za situace, kdy se už žádné odvolací řízení v této trestní věci nekonalo. Pokud neexistuje předmětné řízení, jehož se týká návrh na odnětí věci a její přikázání jinému soudu, pak nelze ani rozhodnout o změně příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 25 tr. ř.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného P. N. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto o jeho zamítnutí. Toto rozhodnutí nebrání tomu, aby v případě, že např. z důvodů úspěšného uplatnění mimořádných opravných prostředků bude pokračováno v trestním stíhání obviněného, byl obviněným případně učiněn znovu návrh na postup podle § 25 tr. ř.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. února 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík