11 Td 5/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 5/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného D. K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. Nt 676/2006 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 27. 2. 2004, sp. zn. 2 T 746/2003, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. 5 To 223/2004, byl odsouzený D. K. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., trestným činem braní rukojmí podle § 234a odst. 1 tr. zák., trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a dále k trestu propadnutí věci a k povinnosti zaplatit způsobenou škodu.

Podáním ze dne 6. 11. 2006 podal odsouzený D. K. Okresnímu soudu v Břeclavi návrh na povolení obnovy řízení ve věci vedené pod sp. zn. 2 T 746/2003 a současně navrhl podle § 25 tr. řádu odnětí této věci Okresnímu soudu v Břeclavi a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s tím, že jeho návrh na povolení obnovy řízení směřuje toliko do skutku, k němuž mělo dojít v P., a že v P. mají trvalé bydliště i svědci, které navrhuje vyslechnout.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

O návrhu na povolení obnovy řízení rozhoduje podle § 281 tr. řádu soud, který rozhodoval o obžalobě. Na takto určené věcné a místní příslušnosti soudu rozhodujícího o návrhu na povolení obnovy řízení nemění nic ani skutečnost, že je návrhem postižena jenom část obžaloby. Protože rozhodnutí napadené návrhem na obnovu učinil Okresní soud v Břeclavi, je tento soud místně i věcně příslušný ve věci dále jednat a změnu lze učinit pouze postupem podle § 25 tr. řádu, a protože důvody k tomuto postupu před povolením obnovy nebyly shledány, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera