11 Td 5/2004
Datum rozhodnutí: 30.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 5/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného A. D., dříve P. Č. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. ledna 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 2 To 207/03 a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2003, sp. zn. 3 T 3/99, byl obviněný A. D., dříve P. Č., uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák., trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem vydírání podle § 235 odst. 2 písm. c) tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

K projednání podaného odvolání obviněného byla trestní věc předložena Vrchnímu soudu v Praze.

Podáním ze dne 2. 12. 2003 navrhl obviněný A. D., dříve P. Č., podle § 25 odnětí trestní věci Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci, a v případě, že by jeho návrhu nebylo vyhověno, navrhuje dále, aby z projednávání a rozhodování o jeho odvolání byli vyloučeni soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. J. Z., JUDr. V. V., JUDr. P. S. a JUDr. V. S. Svůj návrh na delegaci odůvodňuje tím, že tito soudci rozhodovali o jeho odvoláních v roce 1996 a 1998 a lze mít u nich důvodné pochybnosti o jejich objektivitě, kdy současně JUDr. V. S. je v současné době předsedou Vrchního soudu v Praze a JUDr. V. V. je předsedou trestního kolegia tohoto soudu.

Návrh obviněného byl následně předložen k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Pouhá skutečnost, že obviněný navrhuje, aby soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. J. Z., JUDr. V. V., JUDr. P. S. a JUDr. V. S. byli vyloučeni z projednání jeho věci v odvolacím řízení, nemůže být důvodem ke změně místní příslušnosti soudu podle § 25 tr. řádu. Vyloučení soudců upravuje postup podle § 31 tr. řádu, který obviněný zatím nevyužil. Dokud nebude rozhodnuto Vrchním soudem v Praze o vyloučení napadených soudců, jsou tito, pokud je k tomu rozvrh práce určuje, zákonnými soudci k projednání trestní věci obviněného. Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného A. D., dříve P. Č., vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera