11 Td 49/2003
Datum rozhodnutí: 30.12.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 49/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných MUDr. F. Z., M. Z., MUDr. A. P., Pharm. Dr. M. P. a Pharm. Dr. H. M., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 T 229/2003 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 12. 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných MUDr. F. Z., M. Z., MUDr. A. P., Pharm. Dr. M. P. a Pharm. Dr. H. M. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové podala dne 30. 10. 2003 Okresnímu soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněné MUDr. F. Z. a M. Z. pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., který měli spáchat tím, že dne 3. 10. 1999 v 18.20 hod. přes prostor hraničního přechodu B. dálnice ze Slovenské republiky osobním motorovým vozidlem zn. Ford Sierra combi, SPZ HKN 47-16, dováželi v rezervní pneumatice celkem 28 balíčků bílé krystalické látky v celkové hmotnosti 14,884 kg o obsahu 85,2 % efedrinu, látky uvedené v příloze č. 9 zák. č. 167/1998 Sb., na obviněné MUDr. F. Z., MUDr. A. P., Pharm. Dr. M. P. a Pharm. Dr. H. M. pro trestný čin podvodu spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., na obviněného Pharm. Dr. M. P. pro trestný čin podvodu spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 250 odst. 1, 2 tr. zák., které měli spáchat tím, že v období od března 1998 do srpna 1999 obviněná MUDr. A. P. jako lékařka ortopedického oddělení nemocnice v J. n. N. neoprávněně vystavovala lékařské předpisy na pojištěnce zapsané v registru tohoto oddělení, které poté obviněný MUDr. F. Z. předkládal k realizaci v C. l. společnosti G., s. r. o. na M. n. v H. K. a dále v lékárně téže společnosti v ul. Č. č. 22 v J., okr. N., ve kterých mu obviněný Pharm. Dr. M. P. a obviněná Pharm. Dr. H. M. jako protihodnotu za tyto předpisy předávali jiné zboží, čímž měli způsobit Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR Okresní pojišťovně H. K. škodu ve výši 593.472,20 Kč a Vojenské zdravotní pojišťovně ČR pobočka H. K. škodu ve výši 82.343,60 Kč.Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 3 T 229/2003, byla trestní věc obviněných MUDr. F. Z., M. Z., MUDr. A. P., Pharm. Dr. M. P. a Pharm. Dr. H. M. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti a současně bylo pro případ vyslovení nepříslušnosti Okresního soudu v Břeclavi podle § 25 tr. řádu za použití § 24 odst. 2 tr. řádu navrženo přikázání věci Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou s odůvodněním, že Okresní soud v Hradci Králové jednak není ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 tr. řádu soudem příslušným pro konání společného řízení, a jednak je soudem nejméně vhodným pro konání řízení z hlediska procesní ekonomiky, neboť v případě trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, který měl být spáchán v B., je dána příslušnost Okresního soudu v Břeclavi, a ve vztahu k další žalované trestné činnosti je dána příslušnost i Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Současně nelze pominout, že většina svědků navržených k výslechu v hlavním líčení se zdržuje v okrese J. n. N.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu s přihlédnutím k § 24 odst. 1, 2 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 21 odst. 2 tr. řádu je věcně i místně příslušným k projednání obžaloby Okresní soud v Břeclavi. Pokud obviněný MUDr. F. Z. s obviněnou M. Z. dovezli přes hraniční přechod B. ze Slovenské republiky látku označenou jako prekursor, šlo by o trestný čin z hlediska podané obžaloby nejpřísněji trestný, a protože k němu mělo dojít v obvodu Okresního soudu v Břeclavi, je tím příslušnost tohoto soudu k projednání celé obžaloby dána.

S ohledem na shora uvedené by bylo možno považovat návrh Okresního soudu v Hradci Králové na vyslovení nepříslušnosti tohoto soudu za důvodný. Pro určení místní příslušnosti však nemusí platit jen srovnání kritérií uvedených v ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, případně § 21 odst. 2 tr. řádu, ale i kritéria vhodnosti uvedená v § 25 tr. řádu. Podstatná část obžaloby, kterou spojuje právě osoba obviněného MUDr. F. Z., je skutek kvalifikovaný jako trestný čin podvodu, k jehož následkům docházelo sice na různých místech, ale ve všech případech mělo být s tímto jednáním započato v centrální lékárně v H. K., tedy v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové. S ohledem na náročnost dokazování, které bude nejobtížnější právě u tohoto trestného činu, se jeví vhodná změna místní příslušnosti tak, jak ji připouští § 25 tr. řádu. Stejnou úvahou se zřejmě řídily už orgány činné v trestním řízení, včetně dozorového státního zastupitelství, které k Okresnímu soudu v Hradci Králové podalo obžalobu. Protože Okresnímu soudu v Hradci Králové byla v uvedené věci podána obžaloba, nebylo nutno příslušnost soudu k projednání věci měnit, ale toliko příslušnost založenou podáním obžaloby ztvrdit.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. prosince 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera