11 Td 48/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 48/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. H. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 6 T 25/2000 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podala dne 9. 3. 2000 Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněného P. H. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., který měl spáchat tím, že v době od 24. 9. 1993 do 22. 3. 1994 odebíral jako majitel firmy A., s. r. o. F. M., která byla zapsána u Okresního soudu v Ostravě v obchodním rejstříku dne 30. 8. 1993 č. výpisu 7867/93 a držitel živnostenského listu, který vydal Městský úřad F. M. dne 25. 8. 1993 pod čj. 0055.. s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s obchodním jménem A. s. r. o., po celé České republice na faktury zboží a to převážně jateční skot, faktury hradil jen částečně, ačkoli nebyl v druhotné platební neschopnosti a ze způsobu obchodování vyplývá, že ani neměl v úmyslu faktury platit, neboť z účetních dokladů je patrno, že podle stavu pokladny ke dni 31. 12. 1993 a ke dni 31. 3. 1994 byl schopen snížit své závazky o částku 8.332.358,75 Kč, toto neudělal a peníze použil pro svoji potřebu, a tak poškodil firmy uvedené v obžalobě o částku v celkové výši 10.844.664,36 Kč.

Podáním ze dne 31. 10. 2003 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného P. H. Krajskému soudu v Hradci Králové a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě, případně jinému soudu co nejblíže k bydlišti obviněného, s odůvodněním, že s ohledem na zdravotní stav obviněného, který má bydliště ve F. n. O., není tento dle zpracovaného znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví neurologie schopen sám přepravy veřejnými dopravními prostředky na delší vzdálenosti, je schopen dostavit se k hlavnímu líčení pouze v sedě osobním nebo sanitním vozem, kdy do budoucna se jeví zlepšení zdravotního stavu obviněného jako málo pravděpodobné, se jeví vhodné, aby věc projednal jiný krajský soud, který je co nejblíže od bydliště obviněného. Obviněný s projednáním věci v jeho nepřítomnosti nesouhlasí, naopak nemá k návrhu na delegaci žádných připomínek a tento postup se jemu, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, jeví zcela na místě.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Zdravotní důvody mohou nesporně vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci ve smyslu § 25 tr. řádu. Při hodnocení těchto důvodů je však nutno přihlédnout i k tomu, zda stejné důvody nebudou bránit projednání věci soudu, kterému bude věc přikázána. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví neurologie bylo zjištěno, že problém účasti obviněného u hlavního líčení nepůsobí jenom doprava obviněného k soudu, ale i vlastní projednání věci v hlavním líčení před soudem. S ohledem na to, že se podle znaleckého posudku jeví zlepšení zdravotního stavu obviněného jako málo pravděpodobné, lze ze zjištěného zdravotního stavu obviněného vycházet i do budoucna. Za tohoto stavu se nelze vyhnout nebezpečí, že ani soud, kterému by byla věc podle § 25 tr. řádu přikázána, ji s ohledem na zdravotní stav obviněného nebude moci projednat. Podle znaleckého posudku může být obviněný k soudu dopraven pouze v sedě, popřípadě v leže, osobním nebo sanitním vozem, a za stejných podmínek, navíc s přestávkami, bude schopen účasti u hlavního líčení. Zajištění účasti obviněného u hlavního líčení je natolik komplikované, že se v současné době nejeví reálné, že by nejen Krajský soud v Hradci Králové, ale ani jiný soud byl schopen za těchto podmínek účast obviněného při projednání věci zajistit.

Za tohoto stavu by postup podle § 25 tr. řádu s největší pravděpodobností nepřispěl k projednání a rozhodnutí věci a proto, pokud nedojde k zásadní změně ve zdravotním stavu obviněného, nebylo možno návrhu na odnětí a přikázání věci vyhovět a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera