11 Td 47/2011
Datum rozhodnutí: 24.10.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 47/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. Š. , vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 113/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :


Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného M. Š. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 14. července 2011 k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou návrh na potrestání obviněného M. Š. pro trestný čin zpronevěry podle 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že dne 17. 9. 2009 ve Ž. n. S., na základě uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení jako obchodní zástupce společnosti Genei, s. r. o., se sídlem v ulici Poděbradská č. 20, Praha 9, poté, co dodal zákazníkovi firmě Auto Lemi, s. r. o., se sídlem v Bylanech č. 81, objednané zboží (chladící kapalinu) vyinkasoval od tohoto zákazníka částku ve výši 76.750,- Kč, kterou měl neprodleně předat na pokladně a v sídle společnosti Genei, s. r. o., tak tuto finanční hotovost si vědomě ponechal a do dnešního dne, i přes ukončení vzájemné spolupráce s poškozenou společností, nevrátil, čímž způsobil poškozené společnosti Genei, s. r. o., škodu ve shora uvedené výši.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 29. července 2011, sp. zn. 2 T 113/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného M. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož podle dosavadních skutkových zjištění místo spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 a 2 tr. zák., je v posuzovaném případě jednak v B., v okrese Chrudim, kde obviněný zpronevěřenou částku ve výši 76 750,- Kč převzal a jednak v místě následku jeho trestné činnosti, tedy v sídle poškozené společnosti Genei, s. r. o., které se nachází v Praze 9. V obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou k žádnému relevantnímu jednání obviněného nedošlo.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou je nutno přisvědčit.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci se obviněný podle zatím shromážděných důkazů měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že poté, co na základě smlouvy o obchodním zastoupení převzal pro společnost Genei, s. r. o., od jejího zákazníka společnosti Auto-Lemi s. r. o. úhradu za dodané zboží ve výši 76 750,- Kč, jí tuto finanční částku neodevzdal, ponechal si ji pro sebe a do dnešního dne ji nevrátil. Kdy a především kde přesně přitom došlo k jednání obviněného, které spočívalo v přisvojení si svěřené finanční hotovosti přitom není zřejmé. Obviněný trestnou činnost kladenou mu za vinu popírá a ani z dalších zatím shromážděných důkazů tyto skutečnosti nevyplývají. Pokud jde o následek trestné činnosti obviněného, ten podle dosavadních zjištění nastal na Praze 9, kde se nachází sídlo společnosti Genei s. r. o., která obviněnému předmětnou finanční hotovost svěřila. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo postaveno na jisto, kde se obviněný dopustil jednání kladeného mu za vinu, jeví se vhodným, aby místní příslušnost soudu byla určena podle místa, kde došlo k následku jeho trestné činnosti. Tímto místem je jak již bylo uvedeno Praha 9, kde se nachází sídlo společnosti, jež mu svěřila finanční hotovost a kde tedy jejím neodevzdáním vznikla škoda. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. října 2011


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík