11 Td 47/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 47/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. L. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 T 21/2003 a její přikázání Okresnímu soudu ve Svitavách s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podala dne 7. 11. 2000 Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu na celkem 7 obviněných, z nichž obviněný P. L. je stíhán pro trestný čin podvodu, dílem spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 250 odst. 1, 3 písm. b tr. zák., dílem ukončený ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat jednak společně s obviněným M. S. tak, že dne 15. 10. 1992 v J., okres Z., odebrali z a. s. J. J. porcovaný čaj v hodnotě 292.175,- Kč, na fakturu č. 607505 ., fakturu neuhradili, a tak poškodili zmíněnou společnost o tuto částku, a dne 20. 10. 1992 v B., okres B., se pokusili v prodejně S. odebrat větší množství dlažby na fakturu č. 0801145, hodnota zboží byla stanovena na 179.679,20 Kč a vzhledem k tomu, že zboží mělo být uhrazeno v hotovosti, což neučinili, tak jim nebylo vydáno, a jednak sám, kdy v přesně nezjištěný den v měsíci květnu 1992 v D., okres P., odebral na svůj živnostenský list od VD D. sedací soupravu v hodnotě 280.000,- Kč a fakturu č. 857 neuhradil a ve dnech 17. 6. 19. 6. 1992 v H. B. odebral od firmy F. s. r. o. zeleninu a limonády v hodnotě 161.733 Kč, a fakturu č. 1688 neuhradil, a tak způsobil škodu firmě CS F. s. r. o. R. n. D. škodu ve výši 161.733,- Kč.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 11. 2002, sp. zn. 3 T 110/2000, byla trestní věc obviněného P. L. podle § 23 odst. 1 tr. řádu vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí a podle § 23 odst. 2 tr. řádu byla postoupena Okresnímu soudu ve Znojmě, jako soudu věcně i místně příslušnému.

S ohledem na předložení věci Okresním soudem ve Znojmě k rozhodnutí o místní příslušnosti rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 2. 2003, sp. zn. 7 Nt 6/2003, tak, že k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněného P. L. je vzhledem k ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu příslušný Okresní soud v Třebíči.

Podáním ze dne 14. 10. 2003 navrhl předseda Okresního soudu v Třebíči podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného P. L. Okresnímu soudu v Třebíči a její přikázání Okresním soudu ve Svitavách s odůvodněním, že se toto jeví z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení výhodnější, a to s ohledem na zdravotní stav obviněného, který 5. 3. 2003 utrpěl při dopravní nehodě mnohočetná poranění, je v současné době v léčení Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice H. K. a bude mimo jiné pro poranění obou dolních končetin přibližně 10 měsíců od úrazu v pracovní neschopnosti a je schopen se soudního jednání zúčastnit pouze na invalidním vozíku nebo později chodící o berlích, kdy by mu toto činilo značné potíže při dopravě k procesnímu soudu, a kdy současně nesouhlasí s konáním hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Významné je rovněž, že v L., okres S., má bydliště obviněný M. S., proti němuž je vedeno jiné trestní řízení, a který se dopustil části žalované trestné činnosti společně s obviněným P. L., kdy lze předpokládat provedení výslechu k důkazu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Postup podle § 25 tr. řádu by neměl samoúčelně vést pouze k odnětí věci soudu u něhož je projednání věci obtížné, ale i k postoupení věci soudu, u něhož bude projednání věci reálné. Obě tato kritéria by měla být vyvážená a směřovat k rychlému, hospodárnému a účelnému projednání věci. Ve věci obviněného P. L. s ohledem na zdravotní stav obviněného a jeho pracovní neschopnost zřejmě v současné době není projednání obžaloby před Okresním soudem v Třebíči reálné. Vzhledem ke zdravotnímu stavu obviněného a jeho pracovní neschopnosti však v současné době toto platí i pro možnost projednání téže věci před Okresním soudem ve Svitavách. Smyslem § 25 tr. řádu není odnímání a přikazování věcí bez reálné naděje na její skončení. Pokud je zatím obviněný v pracovní neschopnosti a na dobu několika měsíců upoután na invalidní vozík, je zřejmé, že by jeho přítomnost u hlavního líčení byla stejně komplikovaná před Okresním soudem v Třebíči, jako před Okresním soudem ve Svitavách.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera