11 Td 45/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 45/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněné P. C. N. , vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 112/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. srpna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněné P. C. N. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podalo dne 14. 7. 2011 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněnou P. C. N. pro trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že dne 30. 4. 2010 na H. ulici ve Žďáru nad Sázavou, přestože si byla vědoma své nepříznivé finanční situace, pod falešným slibem uhradit kupní cenu dle uzavřené kupní smlouvy do 13. 5. 2010 podvodně vylákala od společnosti LUX CZ, s. r. o., Praha, IČ 25721399, vysavač LUX INTELIGENCE včetně klepače koberců, klepače čalounění a elektrické trubky, čímž jim způsobila škodu ve výši nejméně 50.149,- Kč .

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 25. 7. 2011, sp. zn. 2 T 112/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněné předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení k veškerému jednání ohledně předmětného vysavače, uzavření kupní smlouvy a předání vysavače došlo v S., okr. Havlíčkův Brod, k následku pak došlo v sídle poškozeného v Praze. K žádnému relevantnímu jednání ani následku nedošlo v okrese Žďár nad Sázavou.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě se jedná o trestný čin, kterého se obviněná měla podle vlastního vyjádření dopustit v S., okr. Havlíčkův Brod, nicméně podle trestního oznámení a podle obžaloby se tak mělo stát v místě jejího bydliště ve Žďáru nad Sázavou. Ač lze za pravděpodobnější v tomto případě považovat tvrzení obviněné, vznikají zde přece jen určité pochybnosti vzhledem k tomu, že z kupní smlouvy místo jejího uzavření nevyplývá. Naopak nesporné je místo, kde vznikl následek trestného činu, kterým je sídlo poškozeného na adrese B , Praha 6, je tedy dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 24. srpna 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch