11 Td 45/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 45/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. A. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 10. 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného J. A., vedená u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 5 T 51/2000 tomuto soudu odnímá a přikazuje se k projednání Okresnímu soudu v Liberci.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně podala dne 12. 4. 2000 Okresnímu soudu v Novém Jičíně obžalobu na obviněného J. A. pro dva trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., které měl spáchat tím, že od 1. 5. 1996 do 19. 1. 2000 v N. J., okres N. J., řádně neplnil svou vyživovací povinnost k nezletilé dceři Z. V., která mu vyplývá ze zákona o rodině a jejíž výše byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 15. 12. 1992, sp. zn. P 29/87, ve výši 500,- Kč měsíčně vždy prvého dne v měsíci předem k rukám matky nezletilé D. T., přičemž na výživném způsobil dluh ve výši 24.750,- Kč a z této částky dluží Okresnímu úřadu v P., který oprávněné za tohoto poskytoval příspěvek, částku 3.300,- Kč, a tím, že od 1. 5. 1996 do 30. 6. 1997 v N. J., okres N. J,, řádně neplnil svou vyživovací povinnost ke své dceři A, A., která mu vyplývá ze zákona o rodině a jejíž výše mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 3. 1983, sp. zn. Nc 430/83, ve výši 410,- Kč měsíčně vždy prvého dne v měsíci předem k rukám matky E. A., přičemž na výživném způsobil dluh ve výši 2.050,- Kč.

Podáním ze dne 8. 10. 2003 navrhl samosoudce Okresního soudu v Novém Jičíně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. A. Okresnímu soudu v Novém Jičíně a její přikázání Okresnímu soudu v Liberci s odůvodněním, že na obviněného byla dne 7. 8. 1996 státním zástupcem v Liberci rovněž podána obžaloba pro trestné činy zanedbání povinné výživy, kterých se měl dopustit také vůči Z. V. a A. A., avšak v době od roku 1991 do 1996, kdy ani o této obžalobě nebylo pro neznámý pobyt obviněného zatím rozhodnuto a nebylo zatím nařízeno hlavní líčení, přičemž na základě příkazu k zatčení, jež byl realizován dne 4. 10. 2003, se obviněný v současné době nachází ve Vazební věznici v L. Zanedbatelné rovněž není, že v L. by měla mít trvalé bydliště poškozená A. A. a město P., kde se nachází druhá dcera, je vzdáleno blíže L. než N. J. Důležitým důvodem k odnětí věci je tedy zejména snaha o zajištění společného řízení, kdy v obou trestních věcech se jedná o stejnou trestnou činnost se stejným okruhem zúčastněných osob.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že proti obviněnému byla podána k Okresnímu soudu v Liberci obžaloba pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., který časově předcházel stejně kvalifikovanému trestnému činu, za který je žalován u Okresního soudu v Novém Jičíně, a že je ve věci, pro níž je žalován u Okresního soudu v Liberci, ve vazbě, je nutno považovat za tak důležitou, že podle § 25 tr. řádu odůvodňuje změnu místní příslušnosti. Důležitým důvodem k odnětí věci napadlé Okresnímu soudu v Novém Jičíně je zájem o provedení společného řízení s věcí napadlou u Okresního soudu v Liberci. V obou případech je obviněný žalován pro stejný trestný čin a rovněž okruh osob dotčených žalovaným trestným činem, je stejný. Obviněný je v trestní věci napadlé u Okresního soudu v Liberci ve vazbě a proto je vhodné, aby při projednání této vazební věci byla projednána i věc napadlá u Okresního soudu v Novém Jičíně.Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera