11 Td 44/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 44/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné Ing. L. H. a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 10. 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 3/2003 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podal dne 29. 1. 2003 Krajskému soudu v Českých Budějovicích obžalobu na 122 obviněných pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 2, 3 písm. a), odst. 4 tr. zák. účinného od 1. 1. 2002, případně podle § 148 odst. 1, 2 písm. a), c) tr. zák. účinného od 1. 1. 1998, případně podle § 148 odst. 1, 2, 3 písm. a), c) tr. zák. účinného od 1. 1. 2002.

Podáním ze dne 24. 9. 2003 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněné Ing. L. H. a spol. Krajskému soudu v Českých Budějovicích a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s odůvodněním, že většina obviněných, jejich právních zástupců a svědků, které bude třeba v průběhu řízení vyslechnout, má bydliště v obvodu Krajského soudu v Ostravě, případně ve zbývajících moravských krajích.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Trestní věc obviněné ing. L. H. a spol. je mimořádně obsáhlá a to jak počtem obžalovaných osob, tak rozsahem žalovaných skutků. Při případné změně věcné a místní příslušnosti soudu, postupem odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu, nelze proto v tomto případě vycházet z běžných hledisek k posouzení důležitých důvodů k odnětí a přikázání věci, jak jsou uvedena v tomto zákonném ustanovení. Projednání věci bude nesporně náročné nejen z hlediska odborného, ale především z hledisek rychlosti řízení. Rychlé projednání věci s ohledem na počet obviněných a počet svědků, které bude nutno před soudem vyslechnout, by z tohoto důvodu mělo mít přednost před všemi důvody, které by v jiných případech mohly vést k odnětí věci procesnímu soudu a přikázání soudu jinému. Z tohoto hlediska se jeví jako rozhodující, že věc napadla k soudu, v jehož kapacitních možnostech je tuto projednat rychleji než by tomu bylo u jakéhokoliv jiného soudu, který by mohl podle § 25 tr. řádu přicházet v úvahu. Za tohoto stavu jdou stranou všechny důvody hospodárnosti řízení, případně postupy podle § 23 tr. řádu. Výčtem 122 obviněných s uvedením jejich adres a sídlem obhájců lze samozřejmě důvody hospodárnosti dovodit, ale žádný z těchto důvodů není tak jednoznačný a přesvědčivý, aby jeho význam převýšil potřebu urychleného projednání obžaloby u soudu věcně a místně příslušného. Totéž platí o případných pokusech věc podle § 23 tr. řádu rozdělit na více částí. I tato snaha by vedla postupem, při němž by někteří obvinění museli být ve vyloučených částech slyšeni jako svědci, spíš k průtahům než k urychlenému vyřízení. Důvodům uvedeným v návrhu na odnětí a přikázání věci lze přisvědčit, stejně jako je nutno dát za pravdu úvahám o ekonomických aspektech projednání věci před Krajským soudem v Českých Budějovicích. Při vší pečlivosti této argumentace však nelze pominout základní potřebu trestního řízení, a tou je rychlost, a z tohoto pohledu žádný z uvedených důvodů k odnětí věci není silnější než zájem na co nejrychlejším projednání této náročné trestní věci. Protože záruku tohoto rychlého projednání nedává žádný ze soudů, přicházejících k delegaci v úvahu, nejméně však Krajský soud v Ostravě, nemohl se tento návrh shledat s úspěchem.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera