11 Td 43/2007
Datum rozhodnutí: 31.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 43/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. O., a S. O., vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 147/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. srpna 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. O. a S. O. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 7.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou podala dne 12. 7. 2007 Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou obžalobu na obviněné L. O. a S. O. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měli spáchat jako spolupachatelé podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že dne 10. 3. 2005 v prodejně A. S. P., s. r. o., po vzájemné dohodě poté, kdy obviněný S. O. přesvědčil obviněného L. O., aby uzavřel leasingovou smlouvu, uvedeného dne obviněný L. O. předložil při sjednávání leasingové smlouvy se společností C. F., a. s., na zakoupení ojetého vozidla zn. Volkswagen Passat 1,8 PV, Turbo Trendline Tiptronic, čestné prohlášení o výši příjmů, kde byl uveden nepravdivý roční příjem v částce 400.000,- Kč a dále společnosti C. F., a. s. zamlčel, že vozidlo bude užívat a splátky leasingu hradit obviněný S. O., na základě těchto nepravdivých údajů byla téhož dne uzavřena leasingová smlouva na poskytnutí leasingu ve výši 206.500,- Kč, vozidlo bylo předáno obviněnému L. O., který ho obratem předal obviněnému S. O., jež měl dle dohody s obviněným L. O. hradit leasingové splátky ve výši 9.423,- Kč, což však neučinil žádný z obviněných, takže tímto podvodným jednáním způsobili společnosti C. F., a. s., škodu ve výši nejméně 206.500,- Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 2 T 147/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných L. O. a S. O. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je ve věci místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7, neboť ke spáchání trestného činu mělo dojít v sídle společnosti A. S. P., s. r. o., tedy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 7. Z uvedeného vyplývá, že v obvodu Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných L. O. a S. O. dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území Prahy 7, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 7, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera