11 Td 43/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 43/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného ml. R. K., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 3 T 400/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 10. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného ml. R. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Teplicích podala dne 4. 3. 2003 Okresnímu soudu v Teplicích obžalobu na obviněného ml. R. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., který se měl spáchat tím, že dne 25. 6. 2002 v době mezi 3.30 hod. až 5.00 hod. v B., okres T., v zadním traktu sídliště před domem čp. 787, vnikl po vypáčení zámku dveří u řidiče za pomoci šroubováku do osobního motorového vozidla zn. VAZ 21011, SPZ LNC 32-72, majitele Š. E., toto prohledal aniž by něco z vozidla odcizil a následně se pokusil odcizit přívěsný vozík zn. Maro 06, SPZ 21 TPA-94, v hodnotě 17.020,- Kč, který byl připojen za motorovým vozidlem, avšak po zjištění, že tento je k tažnému zařízení uzamčen, od svého jednání upustil, přičemž byl na místě zadržen hlídkou Městské policie B.

Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 28. 3. 2003, sp. zn. 5 T 30/2003, trestní věc obviněného ml. R. K. podle § 295 tr. řádu postoupil Okresnímu soudu ve Znojmě s tím, že se obviněný mladistvý v současné době nachází ve V. ú. pro m. V., okres Z.

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 2. 9. 2003, sp. zn. 3 T 400/2003, byla podle § 295 tr. řádu trestní věc obviněného ml. R. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť obviněný mladistvý se již ve V. ú. pro m. V. nenachází, ale je umístěn ve Vazební věznici MS ČR T.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

K projednání obžaloby na obviněného ml. R. K. je podle § 16 a § 17 tr. řádu věcně i místně příslušný Okresní soud v Teplicích. S ohledem na to, že je obviněný mladistvý, bylo v jeho zájmu možno místní příslušnost podle § 295 tr. řádu změnit a postoupit věc soudu, v jehož obvodu se v době podání obžaloby zdržoval. V současné době je však obviněný ml. R. K. ve vazební věznici MS ČR T. a případná změna místní příslušnosti z důvodu prospěchu mladistvého obviněného proto nepřipadá v úvahu. Za tohoto stavu je i nadále k projednání trestní věci obviněného ml. R. K. příslušný Okresní soud v Teplicích, a proto bylo rozhodnuto jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. října 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera