11 Td 42/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 42/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzené B. K. vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nt 1337/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 7. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k rozhodnutí podle § 364 odst. 1 tr. řádu o zahlazení odsouzení odsouzené B. K. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. Nt 135/2001, bylo podle § 69 odst. 1 písm. c) tr. zákona zahlazeno odsouzení odsouzené B. K., a to 1.) odsouzení Okresním soudem Ostrava pod sp. zn. 7 T 166/86 ze dne 29. 7. 1986 k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, jehož výkon byl nařízen dne 9. 2. 1988 a trest vykonán dne 26. 3. 1989, 2.) odsouzení Okresním soudem Ostrava pod sp. zn. 5 T 217/87 ze dne 29. 12. 1987 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, který byl vykonán dne 25. 4. 1988, 3.) odsouzení Obvodním soudem pro Prahu 6 ze dne 13. 12. 1996 pod sp. zn. 16 T 115/96 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, který byl vykonán dne 23. 6. 1998. Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona a contrario nebylo zahlazeno odsouzení odsouzené B. K. z rozhodnutí Okresního soudu Kutná Hora ze dne 7. 5. 1992, sp. zn. 1 T 34/92, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, který byl vykonán dne 11. 12. 1992.

Žádostí ze dne 9. 2. 2009 Okresnímu soudu v Ostravě, odsouzená B. K. požádala o zahlazení odsouzení uloženého jí Okresním soudem v Kutné Hoře ze dne 7. 5. 1992, sp. zn. 1 T 34/92.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2009, sp. zn. 0 Nt 1337/2009, byla podle § 24 odst. 1 tr. řádu předložena věc odsouzené B. K. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu k vydání rozhodnutí o zahlazení odsouzení odsouzené s tím, že ve své žádosti o zahlazení odsouzení uvedla odsouzená, že jejím posledním bydlištěm je P., a to bez bližší specifikace, kdy se jedná fakticky o osobu bez domova. Věc byla postoupena Okresním soudem v Ostravě Obvodnímu soudu pro Prahu 4, jakožto soudu místně příslušnému k rozhodnutí o žádosti odsouzené, když o její poslední žádosti o zahlazení odsouzení rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. Nt 135/2001, jelikož zde odsouzená měla poslední faktické bydliště a z jejího podání je zřejmé, že se v P. zdržuje i nadále, přestože neuvedla žádnou konkrétní adresu svého faktického pobytu. Přípisem ze dne 30. 3. 2009 Obvodní soud pro Prahu 4 vrátil spisový materiál spolu se žádostí odsouzené B. K. zpět Okresnímu soudu v Ostravě s tím, že ze spisového materiálu nevyplývá, že by odsouzená měla poslední faktické bydliště v územním obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 a není tedy dána místní příslušnost tohoto soudu, jelikož P. má celkem deset městských částí. Předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě dospěla k závěru, že Okresní soud v Ostravě není místně příslušným k vydání rozhodnutí podle § 364 odst. 1 tr. řádu, jelikož posledním bydlištěm odsouzené B. K. byla v době podání návrhu P., a to podle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. Nt 135/2001, a podle vlastního sdělení odsouzené je bezdomovcem v P. Ze spisového materiálu je sice patrné, že odsouzená má trvalé bydliště v O., avšak sama odsouzená uvádí, že se zdržuje v P., byť bez bližšího určení městské části P. Je tedy zcela zřejmé, že adresa trvalého bydliště v O., je pouze formální adresou odsouzené. Ustanovení § 364 odst. 1 tr. řádu nehovoří o bydlišti trvalém, ale o posledním bydlišti v době podání návrhu, a tím je zcela evidentně adresa v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 a nikoli v obvodu Okresního soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzené B. K. bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. Nt 135/2001, zahlazeno odsouzení v celkem 3 případech a místem jejího pobytu byla adresa v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. Ve své nové žádosti o zahlazení odsouzení uloženého jí Okresním soudem v Kutné Hoře ze dne 7. 5. 1992, sp. zn. 1 T 34/92, uvedla odsouzená místo svého faktického pobytu P. Ustanovení § 364 odst. 1 tr. řádu stanoví, že o zahlazení odsouzení rozhoduje předseda senátu okresního soudu, v jehož obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl bydliště. V případě, kdy odsouzená B. K. ve své žádosti uvedla, že je bezdomovcem na území P., bude třeba za soud, v jehož obvodu měla odsouzená poslední bydliště, považovat okresní soud, v jehož obvodu se odsouzená naposledy zdržovala a tím bude soud, který ve věci zahlazení odsouzení odsouzené B. K. již jednou rozhodl, což je Obvodní soud pro Prahu 4, přičemž sama odsouzená ve své žádosti uvedla, že jejím posledním faktickým bydlištěm je P. Pokud je tedy třeba rozhodnout o zahlazení odsouzení odsouzené B. K. podle § 364 odst. 1 tr. řádu, tak soudem věcně i místně příslušným bude Obvodní soud pro Prahu 4.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera