11 Td 42/2007
Datum rozhodnutí: 31.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 42/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných A. P., a A. Č., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. srpna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněných A. P. a A. Č. vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 32/2007 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově podala dne 2. 8. 2007 Okresnímu soudu v Českém Krumlově obžalobu na obviněné A. P. a A. Č. pro trestný čin kuplířství podle § 204 odst. 1 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že v době nejméně od listopadu 2004 do počátku měsíce dubna 2005 přebírali od poškozené M. R., peníze, které si vydělala prostitucí na silnici, přičemž tak od poškozené získali částku ve výši nejméně 450.000,- Kč a dále v přesně nezjištěné době na přelomu měsíce leden a únor 2005 přebírali od poškozené L. K., peníze, které si vydělala prostitucí na silnici, po dobu nejméně 21 dnů a celkem od poškozené převzali částku ve výši nejméně 2.625,- Eur, tedy nejméně 74.812,- Kč.

Podáním ze dne 6. 8. 2007 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Českém Krumlově podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných A. P. a A. Č. Okresnímu soudu v Českém Krumlově a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné s tím, že ze spisového materiálu je zřejmé, že převážná většina svědků, bydlí mimo obvod soudu v Českém Krumlově a to konkrétně na okrese Karviná a jeden na okrese Olomouc. Podle názoru soudu bude nezbytné tyto svědky v řízení před soudem slyšet, byť byly jejich výpovědi učiněné v přípravném řízení zachyceny na protokol o výpovědi svědka, a to s ohledem na závažný charakter projednávané trestné činnosti a rozpory mezi jejich výpověďmi navzájem, případně mezi jejich výpověďmi a výpověďmi obviněných, a bylo by to tak spojeno s vyššími náklady řízení, než pokud by byla daná věc projednána u Okresního soudu v Karviné, v jehož obvodu zároveň bydlí i oba obvinění a je zde i sídlo jejich obhájce. Má se za to, že projednání předmětné trestní věci obviněných A. P. a A. Č. u Okresního soudu v Karviné povede k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Obvinění, stejně jako svědci, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v okrese Karviná. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu v Českém Krumlově, kam trestní věc obviněných napadla, od bydliště obviněných a svědků, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněných A. P. a A. Č. u Okresního soudu v Karviné, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněných A. P. a A. Č. projednal a rozhodl Okresní soud v Karviné.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Okresního soudu v Českém Krumlově na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera