11 Td 42/2003
Datum rozhodnutí: 17.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 42/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné JUDr. R. V. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. září 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e o d n í m á Okresnímu soudu v Ostravě věc vedená pod sp. zn. Nt 1206/2003 a p ř i k a z u j e s e Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněná JUDr. R. V. podala dne 20. 2. 2003 Okresnímu soudu v Ostravě návrh na povolení obnovy řízení ve smyslu § 278 a násl. tr. řádu a návrh na odklad výkonu trestu podle § 282 odst. 3 tr. řádu s odůvodněním, že po právní moci odsuzujícího rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2002, sp. zn. 3 To 388/2002, vyšly najevo nové skutečnosti, jež musí mít jednoznačný vliv na správnost skutkových závěrů obsažených ve výrokové části rozsudku.

Podáním ze dne 7. 7. 2003 navrhla obviněná JUDr. R. V. podle § 25 tr. řádu odnětí její trestní věci Okresnímu soudu v Ostravě a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 6 s odůvodněním, že s ohledem na její dřívější pracovní zařazení jako soudkyně v obvodu Vrchního soudu v Olomouci a osobní vazby a vlivy mezi soudci v tomto regionu, lze mít pochybnosti o spravedlivém a objektivním rozhodnutí o jejím návrhu na povolení obnovy řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Obviněná JUDr. R. V. se trestné činnosti, za kterou byla odsouzena, dopustila jako soudkyně Okresního soudu v Novém Jičíně. Jako soudkyně okresního soudu v obvodu krajského soudu přišla nesporně do styku se všemi soudci tohoto obvodu a zřejmě už z tohoto důvodu mohly vzniknout pochybnosti o jejich nestrannosti. Z tohoto pohledu není rozhodující zda tyto pochybnosti bylo možno vykládat v její prospěch, či neprospěch. V každém případě už sama možnost takových pochybností je problematická a neprospívá věrohodnosti soudního rozhodování.

Za tohoto stavu se byť zpětně nejeví zcela v pořádku, že soudkyně Okresního soudu v Novém Jičíně byla souzena soudem v obvodu krajského soudu, ve kterém v době spáchání trestného činu působila. Pokud zde existuje možnost nápravy a projednání návrhu na obnovu trestního řízení za takovou možnost lze považovat, je na místě ji využít a neopakovat předchozí chybu.S ohledem na to, že důvody případné podjatosti v tomto případě přesahují obvod Krajského soudu v Ostravě a postihují fakticky i obvod Vrchního soudu v Olomouci, je na místě, aby podaný návrh byl projednán mimo tento obvod.

Obvodní soud pro Prahu 6 takovému požadavku vyhovuje a proto návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu bylo možno vyhovět.Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera