11 Td 41/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 41/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. Z., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 2 T 79/2009, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 8. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného D. Z. p ř í s l u š n ý Okresní soud Brno-venkov.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podal dne 23. 6. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 8 obžalobu na obviněného D. Z. pro pokračující trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že 1) dne 21. 3. 2007 v T., K. n., v kanceláři JUDr. V. F., uzavřel, jakožto mandatář se společností O. M. M. s.r.o., jakožto mandantem, mandátní smlouvu, ve které se zavázal, že jako mandatář bude vyhledávat pro mandanta zájemce o koupi jeho osobního motorového vozidla zn. AUDI A 8 v hodnotě 1.211.500,- Kč, tuto smlouvu uzavřel s úmyslem podmínky této smlouvy neplnit a obohatit se na úkor mandanta, při podepsání této smlouvy převzal od uvedeného vozidla doklady a klíče, prodej vozidla nezprostředkoval a následně dne 29. 3. 2007 uzavřel jako jednatel společnosti Z.-K., s.r.o., jakožto kupující se společností O. M. M. s.r.o. kupní smlouvu na předmětné vozidlo, kdy ze smlouvy vyplývá, že vlastnictví k prodávanému vozidlu přejde na kupujícího okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, k čemuž však nedošlo a obviněný uzavřel se společností I. C. c., s.r.o., dne 21. 3. 2007, jako prodávající kupní smlouvu na toto vozidlo, čímž uvedl poškozeného O. M. v omyl, neboť tuto kupní smlouvu uzavřel ještě jako mandatář, kdy měl vyhledávat zájemce a nemohl uzavřít tuto smlouvu jako kupující, neboť předmětné vozidlo nevlastnil, a tímto jednáním způsobil poškozené společnosti O. M. - M. s.r.o. se sídlem P., ulice P. H., škodu ve výši 1.211.500,- Kč,

2) dne 20. 4. 2007 v P., ulice N. K., v provozovně I. C. c., s.r.o., uzavřel se společností s A., a.s., leasingovou smlouvu na motorové vozidlo Audi A 8, v hodnotě 1.562.000,- Kč s úmyslem podmínky smlouvy neplnit a obohatit se, kdy na místě zaplatil akontaci ve výši 435.001,- Kč a zavázal se hradit po dobu 36-ti měsíců leasingové splátky ve výši 41.803,- Kč, žádnou další splátku neuhradil, na splátky neměl peníze, vozidlo na dopravní inspektorát nepřihlásil, ani jej na výzvu poškozené společnosti nevrátil, nýbrž vozidlo prodal v SRN, a tímto jednáním způsobil poškozené společnosti s A., a.s., se sídlem P., S. škodu ve výši 1.126.999,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.6.2009, sp. zn. 2 T 79/2009, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněného D. Z. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že z popisu skutku v podané obžalobě je zřejmé, že dílčí útok pokračujícího trestného činu uvedený pod bodem 1) obžaloby byl spáchán v obvodu B.-v., když k uzavření mandátní smlouvy ze dne 21. 3. 2007 mezi firmou O. M. - M. s.r.o. a společností Z.-K., s.r.o., zastoupenou obviněným D. Z., došlo v advokátní kanceláři JUDr. V. F. v T. a k předání vozidla zn. Audi A 8, v hodnotě 1.211.500,- Kč včetně dokladů a klíčů od vozidla obviněnému majitelem O. M. došlo dne 21. 3. 2007 v P., tedy v obvodu Okresního soudu Brno-venkov. Z popisu skutku v podané obžalobě je dále zřejmé, že dílčí útok pokračujícího trestného činu uvedený pod bodem 2) obžaloby byl spáchán v obvodu Prahy 4, když k uzavření komisionářské smlouvy ze dne 16. 4. 2007 mezi společnosti I. C. c.., s.r.o., a společností Z.-K., s.r.o., zastoupené obviněným D. Z., na prodej vozidla Audi A 8, v hodnotě 1.562.000,- Kč došlo v obvodu P., stejně jako k prodeji tohoto vozidla společnosti s A., a.s., k vyplacení kupní ceny vozidla obviněnému D. Z. společností I. C. c.., s.r.o., a k uzavření leasingové smlouvy ze dne 20. 4. 2007 a k předání předmětu leasingu a jeho převzetí obviněným. Z uvedeného vyplývá, že k projednání věci obviněného D. Z. je příslušný buď Okresní soud Brno-venkov, v jehož obvodu byl spáchán dílčí útok pokračujícího trestného činu uvedený pod bodem 1) obžaloby nebo Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu byl spáchán dílčí útok pokračujícího trestného činu uvedený pod bodem 2) obžaloby.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání obviněného D. Z. mělo dojít na různých místech České republiky, přičemž žádné z těchto míst se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8. Jedním z míst, kde mělo dojít k jednání, pro něž je obviněný žalován, je T., v obvodu Okresního soudu Brno-venkov. Za tohoto stavu je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud Brno-venkov jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera