11 Td 41/2003
Datum rozhodnutí: 17.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 41/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. B. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. září 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 2/2003 a její přikázání Krajskému soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský státní zástupce podal dne 8. 11. 1999 u Krajského soudu v Brně obžalobu na obviněné T. J. a J. B. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., a to dílem nedokonaným ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a dílem dokonaným, trestný čin poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák, které měli spáchat tím, že v průběhu dubna 1997 se vydávali za osoby oprávněné disponovat s domem v P., na R. n. čp. 1990/74 majitele R. P. a pod záminkou, že zařídí zřízení zástavního práva k této nemovitosti k zajištění krátkodobého překlenovacího úvěru zástavce J. B., dne 21. 4. 1997 ve své pražské kanceláři na ulici Č. 9 od J. B. vylákali 50.000,- Kč na údajné náklady s tímto spojené, přičemž jednali s úmyslem, tyto peníze již nevrátit, čímž J. B. způsobili škodu ve výši 50.000,- Kč, nejméně od 18. 7. do 30. 9. 1997 v B. na n. S. 21 v K. b., a. s., pobočka B., jednali za obchodní společnost V., spol. s r. o. o poskytnutí úvěru a dne 13. 8. 1997 sjednali smlouvu o úvěru registr. č. A 31176 ve výši 15.000.000,- Kč, kterou se zavázali uplatnit nárok na čerpání úvěru nejpozději do 30. 9. 1997, když jednou ze smluvních podmínek pro poskytnutí tohoto úvěru bylo uzavření zástavních smluv k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví 5835 pro obec a katastrální území K. H., parc. č. 1381 a č. p. 52 a listu vlastnictví 894 pro obec P., katastrální území D., parc. č. 2846 a 2847, čp. 1555 i předložení těchto zástavních smluv k nemovitostem s vyznačením povolení vkladu zástavního práva příslušnými katastrálními úřady, přičemž zajištění tohoto úvěru dokladovali padělanými plnými mocemi majitelů předmětných nemovitostí z 29. 8. 1997 R. R., J. Z. a V. R., a návrhy na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí z 3. 9. 1997 podanými u Katastrálního úřadu K. H. a Katastrálního úřadu P. a opatřenými padělanými podpisy majitelů těchto zástav, s majiteli uvedených nemovitostí přitom nikdy nejednali, žádné smlouvy s nimi neuzavřeli a žádná zmocnění od nich neobdrželi, takto jednali s úmyslem získat ke škodě K. b., a. s. 15.000.000,- Kč, neboť si byli vědomi, že obchodní společnosti V., spol. s r. o. by nebyla schopna vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve stanoveném termínu do 30. 4. 1998, k čerpání úvěru však nedošlo, neboť u příslušných katastrálních úřadů bylo zjištěno, že v těchto dvou případech nebyly splněny podmínky vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, takže K. b., a. s. žádná škoda nevznikla, v průběhu listopadu 1997 se vydávali za osoby oprávněné disponovat s domem v P., na R. čp. 1775 majitele R. P. a pod záminkou, že zařídí zřízení zástavního práva k této nemovitosti k zajištění úvěru od banky zástavce Ing. J. M., ve své pražské kanceláři na ulici Č. 9 od Ing. J. M. vylákali 50.000,- Kč na údajné náklady s tímto spojené, přičemž jednali s úmyslem, tyto peníze již jmenovanému nevrátit, čímž Ing. J. M. způsobili škodu ve výši 50.000,- Kč, a dne 3. 9. 1997 v K. H. na ulici R. 432 v podatelně katastrálního úřadu podali za obchodní společnosti V., spol. s r. o. návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí opatřený padělaným podpisem majitelky nemovitosti R. R. a to nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 5835 pro katastrální území a obec K. H., parc. č. 1381, čp. 52, přičemž k tomuto návrhu přiložili padělanou plnou moc R. R. z 29. 8. 1997, zástavní smlouvu k nemovitostem reg. č. 3117601 z 13. 8. 1997 s padělaným podpisem R. R. a podstatně pozměněný výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti V., spol. s r. o., IČO 48 02 72 60 z 23. 10. 1995, takto jednali bez vědomí a souhlasu majitelky předmětné nemovitosti R. R., aby brněnské pobočce K. b., a. s. mohli předložit uvedenou zástavní smlouvu s vyznačením povolení vkladu zástavního práva Katastrálního úřadu v K. H., čímž způsobili vážnou újmu na nemajetkových právech R. R.

K návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Brně podle § 25 tr. řádu na odnětí trestní věci obviněných T. J. a J. B. Krajskému soudu v Brně a její přikázání Městskému soudu v Praze rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 11 Td 79/2002, tak, že odejmul trestní věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 19/99 a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze s tím, že obviněný T. J. není pro závažné dlouhodobé onemocnění schopen zúčastnit se projednání trestní věci před Krajským soudem v Brně, zatímco v místě svého bydliště v P. této účasti schopen je.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2003, sp. zn. 4 T 2/2003, byla trestní věc obviněného T. J. podle § 23 odst. 1 tr. řádu vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí a podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu z důvodů uvedených v § 173 odst. 1 písm. b) tr. řádu bylo trestní stíhání obviněného T. J. přerušeno.

Podáním ze dne 3. 7. 2003 navrhla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze s odkazem na ustanovení § 189 tr. řádu podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. B. Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že tento je podle obžaloby věcně i místně příslušným k projednání věci, kdy důvod, pro který byla tomuto soudu věc původně odňata, již odpadl.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Ustanovení § 189 tr. řádu sice otevírá možnost při změně skutkových okolností vedoucích podle § 25 tr. řádu k odnětí věci místně příslušnému soudu tomuto soudu věc znovu přidělit, ale k takovému postupu by mělo docházet jen naprosto výjimečně. Postupem podle § 25 tr. řádu totiž došlo z důležitých důvodů ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci, což v důsledku znamená i změnu zákonného soudce. Další takovou změnu lze připustit jen z důvodů, které svou intenzitou přesahují důvody původního odnětí a přikázání věci. Za takový důvod pouhou skutečnost, že odpadla příčina odnětí věci, považovat bez dalšího nelze. Obžaloba proti obviněnému je natolik závažná a obsáhlá, že se jeví prioritní, aby se jí soud, kterému byla přikázána, začal zabývat věcně a ne jen z důvodů, které by mohly vést k jejímu opětovnému přikázání jinému soudu. Opačný postup vede pouze k průtahům z formálních důvodů bez ohledu na potřebu věc v přiměřené lhůtě skončit.

Z těchto důvodů nebylo možno návrhu předsedkyně senátu Městského soudu v Praze vyhovět a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera