11 Td 40/2011
Datum rozhodnutí: 11.08.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 40/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. Š. a obviněné M. K. , vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 111/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. srpna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného P. Š. a obviněné M. K. p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 3. června 2011 k Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněné P. Š. a M. K., a to pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., jehož se měli dopustit jednáním popsaným v obžalobě pod body 1 42.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 14. června 2011, sp. zn. 2 T 111/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obžalovaných P. Š. a M. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Městský soud v Brně není k projednání trestní věci obžalovaných příslušný. Z obsahu spisu vyplývá, že k trestné činnosti obou obžalovaných docházelo z počítače umístěného nejprve v Praze 4, později v Praze-Michli a naposledy v M., v okrese Nymburk. Svým jednáním obžalovaní způsobili škodu celkem 42 poškozeným pobývajícím v Čechách. Ani jeden z poškozených nemá bydliště v obvodu Městského soudu v Brně. Trestná činnost obžalovaných tak nebyla ani ve své části spáchána v obvodu Městského soudu v Brně, a ten proto podle § 18 tr. ř. není soudem místně příslušným. Tím je podle názoru městského soudu Okresní soud v Nymburku, kam spadá převážná část jednání obžalovaných, popř. některý z pražských obvodních soudů, v jejichž obvodu rovněž byla činnost obžalovaných páchána.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.
V posuzované věci mělo podle zatím shromážděných důkazů k jednání obžalovaných P. Š. a M. K. dojít tím, že se z různých míst v Praze a později v Nymburku připojovali prostřednictvím počítače k inzertním internetovým serverům aukro, bazar, ibazar, hyperinzerce a i-bazar, kde jejich uživatelům nabízeli zboží nebo služby, za něž si předem nechávali na svůj bankovní účet posílat finanční prostředky, ačkoliv neměli v úmyslu dohodnuté zboží dodat nebo službu poskytnout, tedy ve znění zákonného ustanovení § 250 tr. zák. takto uvedli někoho v omyl a v Praze pak došlo i k jejich obohacení, když u jedné ze zdejších poboček mBank měli zřízený svůj bankovní účet, na nějž jim byly poškozenými zasílány finanční prostředky. Je tedy zřejmé, že ani jedno z těchto míst se nenachází v obvodu Městského soudu v Brně. Potud je tedy třeba s názorem městského soudu o jeho nepříslušnosti souhlasit. Nelze se však ztotožnit se závěrem, že ani škoda, jako následek jednání obžalovaných, nebyla způsobena v obvodu Městského soudu v Brně. Z dosavadních skutkových zjištění, jež jsou obsahem spisu, totiž vyplývá, že tomu tak u dvou útoků, jež jsou obžalovaným kladeny za vinu, bylo. Jde jednak o jednání (pod bodem 4 obžaloby), jehož se měli obžalovaní dopustit tím, že na aukčním serveru inzerovali prodej počítačové soustavy, za níž si nechali od poškozeného Bc. M. P. předem poslat na svůj bankovní účet u mBank kupní cenu této soustavy ve výši 5.161,- Kč, ačkoliv neměli v úmyslu toto zboží poškozenému dodat, což také následně neučinili a nevrátili mu ani finanční prostředky, kdy z výpovědi poškozeného vyplynulo, že objednávku předmětného zboží i její následnou platbu přes internetové bankovnictví učinil v Brně na kolejích na ulici P. (srov. protokol na č. l. 93 94), a jednak o jednání (pod bodem 39), jehož se měli dopustit tím, že na inzertním portálu sbazar.cz nabízeli k prodeji mobilní telefon zn. NOKIA N97, za nějž si nechali od poškozené K. P. předem na svůj bankovní účet u mBank uhradit jeho kupní cenu ve výši 6.400,- Kč, ačkoliv nikdy neměli v úmyslu jí toto zboží dodat, což také nakonec neučinili a nevrátili ani poškozenou vydané finanční prostředky, kdy z výpovědi této poškozené (srov. protokol na č. l. 649 651) vyplynulo, že rovněž ona učinila objednávku přes internet a objednané zboží pak uhradila prostřednictvím pobočky KB, a. s., v nákupním centru Vaňkovka, ve V., Brno. Je tedy zřejmé, že zčásti (u těchto dvou útoků) došlo k následku trestněprávně relevantního jednání obžalovaných v obvodu Městského soudu v Brně, kde byla podána i obžaloba, a je proto v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Nejvyšší soud se v řízení zabýval též otázkou, zda zde nejsou dány takové důležité důvody, pro něž by věc mohla být místně příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně (§ 25 tr. ř.), dospěl však k závěru, že žádný takový důvod zde dán není. Obžalovaní se trestné činnosti dopustili na řadě různých míst České republiky jednak v různých obvodech Prahy, dále pak v Nymburku, a na desítkách různých míst Čech i Moravy (nejde tedy jen o Čechy, jak uvádí Městský soud v Brně). Dojezdová vzdálenost, která se může jevit problémem ve vztahu k obviněným a poškozeným, jež mají bydliště v Čechách, by tak nebyla vyřešena změnou místní příslušnosti soudu ve prospěch některého tamějšího soudu, neboť při takové změně by mohly dojezdové problémy naopak vzniknout na straně těch poškozených, jež mají své bydliště v některé části Moravy. Důvody pro změnu místní příslušnosti soudu tedy Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 11. srpna 2011
Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík