11 Td 40/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 40/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. S. a J. H. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. července 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněných J. S. a J. H., vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 117/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově podal dne 4. 6. 2009 Okresnímu soudu v Českém Krumlově obžalobu na obviněné J. S. a J. H. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že obviněný J. S. jako soukromý podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění mimo jiné pro předmět podnikání specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a místem podnikání L. n. V., okres Č. K. a obviněný J. H. jako osoba spolupracující na základě mandátní smlouvy, po předchozí dohodě a s cílem neoprávněně se obohatit v návaznosti na smlouvu o obstarání prodeje věci ze dne 26. 9. 2005 převzali od soukromého podnikatele O. K., podnikajícího pod obchodním názvem K. K. O. a místem podnikání K. V., S., dne 26. 9. 2005 v L. n. V. upomínkové zboží ze dřeva a keramiky v hodnotě 108.000,- Kč a dne 23. 11. 2005 v K. V. zboží obdobného charakteru v hodnotě 53.002,- Kč, v rozporu se smlouvou o obstarání prodeje věci prodané zboží nevyúčtovali, tržbu za ně neodváděli, přičemž tržbu za prodané zboží v hodnotě nejméně 68.907,- Kč si ke škodě O. K. ponechali pro sebe a teprve po opakovaných urgencích dne 1. 3. 2009 vrátili zbytek neprodaného zboží v hodnotě 92.095,- Kč.

Podáním ze dne 26. 6. 2009 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Českém Krumlově podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných J. S. a J. H. Okresnímu soudu v Českém Krumlově a její přikázání Okresnímu soudu v Novém Jičíně s tím, že ze spisového materiálu je zřejmé, že převážná většina svědků bydlí mimo obvod Okresního soudu v Českém Krumlově, a to konkrétně 4 svědci na okrese N. J. a 3 svědci na okrese K. V. Další 4 svědci mají sice své bydliště na okrese Č. K., ale jedná se o svědky, jejichž osobní výslech při jednání před soudem nebude nutný a za splnění podmínek uvedených v § 211 odst. 1 tr. řádu by mohly být čteny protokoly o jejich výpovědi z přípravného řízení. Oba obvinění bydlí v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně a navíc ze spisového materiálu je zřejmé, že obviněný J. H. trpí závažnými zdravotními problémy a lze předpokládat, že by se jen s obtížemi mohl dostavit k dosud místně příslušnému soudu v Českém Krumlově. Podle názoru soudu by bylo z důvodu hospodárnosti a urychlení řízení vhodné, aby trestní věc obviněných J. S. a J. H. projednal a rozhodl Okresní soud v Novém Jičíně, v jehož obvodu bydlí oba obvinění a převážná většina svědků, které bude třeba ve věci vyslechnout.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Obvinění, stejně jako většina dalších svědků, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu v Českém Krumlově, kam trestní věc obviněných v souladu s § 18 tr. řádu napadla, od bydliště obou obviněných a většiny svědků, stejně jako s ohledem na zdravotní stav obviněného J. H., se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněných J. S. a J. H. u Okresního soudu v Novém Jičíně, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněných J. S. a J. H. projednal a rozhodl Okresní soud v Novém Jičíně.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Okresního soudu v Českém Krumlově na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera