11 Td 40/2003
Datum rozhodnutí: 29.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 40/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného D.a S., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 T 160/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného D. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě podal dne 18. 7. 2003 Okresnímu soudu v Ostravě obžalobu na obviněného D. S. pro trestný čin kuplířství podle § 204 odst. 1, 2 tr. zák., trestný čin obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku podle § 246 odst. 1, 2 písm. b), d) tr. zák., dva trestné činy znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. zák., kterých se měl dopustit v oblasti s. M., zejména v okresech N. J., O., O., F.-M., dále pak v P. a P. a ve Š.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 7. 2003, sp. zn. 14 T 160/2003, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věci obviněného D. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť valnou část trestné činnosti měl obviněný páchat v P., F.-M. a v zahraničí. Trvalé bydliště obviněného, které je v okrese N. J., rovněž místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě nezakládá.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

V projednávané věci je ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu dána příslušnost více soudů a jedním z těchto soudů je i Okresní soud v Ostravě. Pokud k tomuto soudu byla podána obžaloba, je v souladu s uvedeným ustanovením, aby věc projednal a rozhodl. Případná změna procesního soudu by byla možná z důvodu vhodnosti ve smyslu § 25 tr. řádu. V dané věci však změna procesního soudu z důvodu vhodnosti navrhována není a tak z hlediska určení místní příslušnosti zůstává rozhodné, že z rozsáhlé trestné činnosti páchané po celém území republiky i v zahraničí se měl obviněný D. S. jednoho skutku dopustit i v obvodu Okresního soudu v Ostravě, kam byla podána obžaloba. V tomto směru není rozhodné, že většiny skutků se měl obviněný dopustit mimo obvod Okresního soudu v Ostravě, ani že obviněný má trvalé bydliště v obvodu jiného soudu.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera