11 Td 4/2011
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 4/2011-12

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné M. T. (dříve K.) projednal v neveřejném zasedání, konaném dne 8. února 2011, návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh podle § 25 tr. ř. na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 12/2010, původně pod sp. zn. 3 T 2/2008, a jejím přikázání Krajskému soudu v Ostravě se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 12. 2008, sp. zn. 3 T 2/2008, byla M. K. společně s obviněnými M. K. a F. K. uznána vinnou trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b), h) tr. zákona. Trestného činu se společně se spolupachateli dopustila tak, že v K. V. v nočních hodinách z 1. 6. 2007 na 2. 6. 2007 na ulici Z., v bytě užívaném obviněnými K., v úmyslu získat majetkový prospěch pozvala obviněná K., nyní T., do bytu poškozeného R. S., občana Spolkové republiky Německo, v úmyslu poškozeného usmrtit. Vlastní fyzický útok pak provedli v bytě obvinění K. a K., když trestný čin realizovali. Učinili tak v úmyslu získat majetkový prospěch a čin provedli zvlášť surovým způsobem. Za to byl M. K., nyní T., uložen trest odnětí svobody v trvání sedmnácti a půl roku, pro jehož výkon byla zařazena do věznice se zvýšenou ostrahou. Její odvolání pak Vrchní soud v Praze ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. 7 To 15/2009, jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl. Následné dovolání M. K., nyní T., Nejvyšší soud ČR dne 25. 5. 2010, sp. zn. 11 Tdo 1374/2009, podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

Podáním ze dne 10. 11. 2010, adresovaným Krajskému soudu v Plzni, požádala obviněná o povolení obnovy v její trestní věci a zároveň podala návrh na odnětí její věci Krajskému soudu v Plzni a přikázání Krajskému soudu v Ostravě. Ve své žádosti uvádí, že odpadne nutnost eskorty z Věznice Opava, kde vykonává trest, do Plzně, čímž se uleví Vězeňské službě ČR, tak i jí, neboť eskorta na tak velkou vzdálenost je nákladná a pracovně i organizačně náročná. Stejně tak je náročná i eskorta tří svědků, které navrhuje ke slyšení, z Věznice Valdice ke Krajskému soudu v Plzni. O odnětí a přikázání věci žádá také proto, aby měla jistotu, že nebude znovu vystavena ponižování ze strany předsedkyně senátu, která jí v soudní síni veřejně označila za ostudu západních Čech . Podle jejího názoru se předsedkyni senátu, která jinak vystupovala při vedení řízení korektně, oškliví, protože byla v určitém období života přinucena živit se prostitucí. Paní předsedkyně má na takový postoj právo, nicméně ona má dojem, že jí obviňuje na tolik, že je to na překážku objektivnímu hodnocení důkazů stran její úlohy v souzené věci.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže specifikován, je však nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřenému v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly toto vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání návrhu na povolení obnovy v trestní věci obviněné je Krajský soud v Plzni. Důvodem ke změně místní příslušnosti podle § 25 tr. ř. nemohou být úvahy o komplikovanější eskortě obviněné ke Krajskému soudu v Plzni oproti její eskortaci ke Krajskému soudu v Ostravě či pobočce tohoto soudu v Olomouci. Stejně tak nemůže být závažným důvodem ani domněnka obviněné, že předsedkyně senátu, která ve věci rozhodovala v prvním stupni, je vůči ní nějakým způsobem podjatá. Takovou námitku ostatně obviněná nevznesla ani ve svém odvolání či neuvedla ji při své výpovědi u Vrchního soudu v Praze. I rozhodnutí senátu Krajského soudu v Plzni, jemuž JUDr. Ivana Růžičková předsedala, bylo pak shledáno správným a zákonným Vrchním soudem v Praze v řízení odvolacím i Nejvyšším soudem ČR v řízení dovolacím. Jak ostatně Nejvyšší soud zjistil, o návrhu obviněné na povolení obnovy řízení v její trestní věci bude rozhodovat jiný předseda senátu, Mgr. Tomáš Bouček.

Za tohoto stavu nebylo možné návrhu obviněné vyhovět, a proto byl zamítnut, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. února 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch

Vypracoval:
JUDr. Aleš Flídr