11 Td 4/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 4/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné M. F., roz. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 94/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné M. F., roz. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 26. 11. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 3 obžalobu na obviněnou M. F., roz. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měla dopustit tím, že jako jednatelka spol. P. s. r. o., se sídlem P., B., dne 15. 9. 2006 uzavřela se spol. sA. a. s. se sídlem P., S., leasingovou smlouvu na předmět leasingu nákladní vozidlo zn. MAN 18.412 FLT, v pořizovací hodnotě 1.535.100,- Kč, vozidlo téhož dne převzala a zavázala se uhradit první mimořádnou splátku ve výši 460.530,- Kč a po dalších 48 měsíců hradit splátky ve výši 36.579,- Kč, z nichž uhradila pouze první mimořádnou splátku a 15 řádných splátek, poté přestala předmět leasingu hradit, v důsledku čehož byla leasingová smlouva ze strany spol. sA. a. s. vypovězena, kdy výpověď leasingové smlouvy spolu s výzvou k vrácení předmětu leasingu převzala dne 26. 2. 2008, avšak vozidlo nevrátila ani ve stanovené lhůtě dne 29. 2. 2008, ani později, a toto nadále provozuje mimo území České republiky, a společnosti sA. a. s. se sídlem P., S., tak způsobila škodu v celkové výši 220.960,16 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 28. 11. 2008, sp. zn. 14 T 94/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné M. F., roz. K., předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že Obvodní soud pro Prahu 3 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obsahu spisu nevyplývá, že by k žalovanému jednání obviněné došlo na území P., přestože zde má sídlo společnost P. s. r. o., jejíž je obviněná jednatelkou, avšak jedná se pouze o kancelář k vyřizování administrativních záležitostí. Provozovna společnosti se nachází v M., okres Ž. n. S., v této obci také obviněná bydlí a odtud řídí společnost. Předmětný nákladní automobil se v rozhodné době spáchání žalovaného trestného činu mohl nacházet kdekoliv v České republice nebo v zahraničí a nelze zjistit jeho přesnou lokalizaci. Za daných okolností dospěla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 k závěru, že místo spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3, ale zcela jistě v okrese Ž. n. S., kde došlo k jednání obviněné, která zde žije a pracuje. Z toho vyplývá, že věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněné M. F., roz. K. je Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Podáním ze dne 28. 1. 2009 postoupil Vrchní soud v Praze trestní věc obviněné M. F., roz. K. k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jako soudu společně nadřízenému Obvodnímu soudu pro Prahu 3, tedy soudu věc předkládajícímu k rozhodnutí o příslušnosti, a Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou, jako soudu podle zákona místně příslušnému.Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě lze za místo spáchání trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák., jak správně konstatoval i Obvodní soud pro Prahu 3, označit místo, kde obviněná M. F., roz. K., vykonala jednání naplňující objektivní stránku skutkové podstaty žalovaného trestného činu, tedy místo, kde se nacházela v době, kdy marně uplynula lhůta k vydání vozidla po výpovědi smlouvy ze strany leasingové společnosti, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou, v jehož obvodu má obviněná bydliště a provozovnu společnosti, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera