11 Td 4/2007
Datum rozhodnutí: 23.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 4/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné Mgr. Ing. S. H., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. března 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 4 To 306/2006 a její přikázání Městskému soudu v Praze se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 21. 11. 2006, sp. zn. 5 T 14/2006, byla obviněná Mgr. Ing. S. H. uznána vinnou trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, jehož výkon jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let, a k trestu zákazu činnosti. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných L. P. a K. N.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná Mgr. Ing. S. H. a obviněný L. P. odvolání a věc byla předložena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 5. 1. 2007 navrhla obviněná Mgr. Ing. S. H. podle § 25 tr. řádu odnětí její trestní věci Krajskému soudu v Ostravě a její přikázání Městskému soudu v Praze s tím, že se způsobem, jakým proti ní bylo vedeno řízení, cítí poškozena, zejména tím, které konkrétní osoby v její trestní věci rozhodovaly a rozhodují, jejichž postupy ve svém návrhu pak podrobně rozebírá. S ohledem na to, že obviněná je advokátkou, jejíž podstatnou a převažující činností je zastupování klientů před soudy a dalšími orgány činnými v trestním řízení, kdy se dlouhodobě a prakticky denně dostávala a dostává do kontaktu se všemi soudci jak Okresního soudu v N. J., tak Krajského soudu v O., má zato, že je vyloučené, aby vztah těchto soudů vůči ní zůstal naprosto odosobněný a objektivní. Z tohoto důvodu navrhuje, aby její odvolání bylo projednáno před Městským soudem v Praze, v jehož obvodu nepůsobí a může být proto zárukou nestranného rozhodnutí.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněná Mgr. Ing. S. H. je advokátkou v advokátní kanceláři v N. J. a z titulu svého povolání dochází nesporně často k Okresnímu soudu v N. J. a většinu soudců tohoto soudu včetně JUDr. J. V. proto i osobně zná. Tato skutečnost sama o sobě ovšem nemusí znamenat, že by tito soudci nebyli schopni v její trestní věci nestranně rozhodovat. Z těchto důvodů se také JUDr. J. V. z projednání trestní věci obviněné nevyloučila a Krajský soud v O. její rozhodnutí potvrdil. Pokud Krajský soud v O. jako soud druhého stupně důvody k vyloučení JUDr. J. V. z projednání věci neshledal, je v současném stadiu trestního řízení její případná pochybení, a to i pochybení, které obviněná spojuje s jejím podjatým jednáním, možno hodnotit již jen v rámci odvolacího řízení podle § 253 tr. řádu a násl.

Pokud jde o podezření z podjatého vztahu Krajského soudu v Ostravě, které obviněná vyslovila ve svém návrhu na delegaci věci k jinému soudu, platí zde totéž, co bylo uvedeno o rozhodování Okresního soudu v N. J. Bez dalších věrohodných důkazů vycházeje z pouhého blíže nekonkretizovaného vztahu soudců Krajského soudu v Ostravě k obviněné jako advokátce z N. J. návrh na postup podle § 25 tr. řádu nelze akceptovat. Obviněná jako advokátka z N. J. zřejmě často působila i před Krajským soudem v Ostravě, ale ani v tomto případě tato skutečnost sama o sobě nemůže znamenat, že by všichni soudci tohoto soudu nebyli schopni v její věci nestranně rozhodovat. Pokud by ovšem někdo z nich cítil, že toho schopen není, nebo pokud by existovalo vážné a jinak doložené podezření o neschopnosti některého z nich nestranně rozhodovat, byl by na místě postup podle § 30 tr. řádu. Teprve kdyby došlo tímto způsobem k vyloučení více soudců Krajského soudu v Ostravě, bylo by možno uvažovat o tom, zda tato skutečnost nezpochybňuje důvěryhodnost celého soudu, což by bylo možno považovat za důležitý důvod k odnětí a přikázání věci ve smyslu § 25 tr. řádu.

Do té doby návrh obviněné Mgr. Ing. S. H. na delegaci důvodný není, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera