11 Td 39/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 39/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného J. H. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. 7. 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 287/2004 a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Odsouzený J. H. podal dne 2. 1. 2009 k Okresnímu soudu v Liberci návrh na povolení obnovy trestního řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 6 T 287/2004.

Současně s návrhem na povolení obnovy řízení podal námitku podjatosti vůči předsedovi senátu Okresního soudu v Liberci Mgr. Richardu Skýbovi.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 22. 5. 2009, sp. zn. 6 T 287/2004, bylo podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Mgr. Richard Skýba není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného J. H. vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 287/2004 ve věci obnovy řízení.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený J. H. stížnost, která byla usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 10. 6. 2009, sp. zn. 31 To 272/2009, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta.

Podáním ze dne 22. 6. 2009 navrhl odsouzený J. H. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 287/2004 tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci, s tím, že všechna řízení v jeho trestní věci u Okresního soudu v Liberci vedl senát předsedy Mgr. Richarda Skýby a u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci senát předsedkyně JUDr. Dagmar Šídové, kdy odsouzený postupně ztratil důvěru v nestrannost předsedy senátu Mgr. Richarda Skýby, který nadměrně lpí na neprolomitelnosti svého rozhodnutí a nedokáže skrýt averzi vůči osobě odsouzeného J. H. Protože proti usnesení krajského soudu není další opravný prostředek dostupný a odsouzený je hluboce přesvědčen, že každý jeho pokus o zvrácení nespravedlivého rozsudku je v rukou senátu předsedy Mgr. Richarda Skýby a odvolacího senátu JUDr. Dagmar Šídové předurčen k neúspěchu, rozhodl se požádat o odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Liberci a její přidělení mimo Severočeský kraj, kdy Okresní soud v Olomouci se mu jeví z hlediska dopravní dostupnosti jako přijatelný.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu vychází z námitky podjatosti, kterou odsouzený J. H. podal proti předsedovi senátu Okresního soudu v Liberci Mgr. Richardu Skýbovi. Protože tato námitka nebyla soudem prvního ani druhého stupně shledána jako důvodná, nelze považovat za důvodný ani návrh odsouzeného na odnětí věci Okresnímu soudu v Liberci a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci. V podání odsouzeného nebylo zmíněno nic, co by bylo možno byť jen vzdáleně označit za důležité důvody podle § 25 tr. řádu, které by opodstatňovaly odnětí věci soudu, který je věcně i místně příslušný jednat a rozhodnout. Obecné, ničím nepodložené úvahy o podjatosti soudce Okresního soudu v Liberci Mgr. Richarda Skýby nemohou vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání trestní věci odsouzeného J. H. Za tohoto stavu neexistuje žádný důležitý důvod ve smyslu § 25 tr. řádu, aby trestní věc odsouzeného byla Okresnímu soudu v Liberci odňata.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera