11 Td 39/2003
Datum rozhodnutí: 18.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 39/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného L. K., vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 3 T 292/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. srpna 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného L. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Uherském Hradišti.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti podal dne 9. 5. 2003 Okresnímu soudu v Uherském Hradišti obžalobu na obviněného L. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 5. 10. 2002 v T., Slovenská republika, po předchozí dohodě s L. V., pro něj převzal od J. S. finanční částku 420 EUR, jako doplatek diet určených pro L. V. s tím, že tyto peněžní prostředky předá do 14-ti dní L. V., což však neučinil a peníze použil pro vlastní potřebu, čímž způsobil L. V. škodu ve výši nejméně 12.448,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 5. 2003, sp. zn. 3 T 292/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věci obviněného L. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušný k projednání věci Okresní soud v Českých Budějovicích, neboť v případě tzv. distančních deliktů, kde následek nastal na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, je místem spáchání trestného činu jak místo, kde došlo k jednání pachatele, což není v předmětné věci známo, tak místo, kde došlo k následku, tzn. České Budějovice, kde bydlí poškozený L. V.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Již v průběhu přípravného řízení došlo ke sporu o místní příslušnost státního zástupce vykonávajícího dozor nad tímto stadiem řízení. Tento spor byl vyřešen dohodou mezi Okresním státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích a Okresním státním zastupitelstvím v Uherském Hradišti tak, že dozor nad přípravným řízením vykonával Okresní státní zástupce v Uherském Hradišti a tento státní zástupce podal také Okresnímu soudu v Uherském Hradišti obžalobu. Řešení tohoto sporu vycházelo ze zjištění, že obviněný úmysl zpronevěřit svěřené peníze pojal ve svém bydlišti, tj. v U. H. Na tomto zjištění se nic nezměnilo ani po podání obžaloby a tak ve sporu o místní příslušnost mezi místy, kde došlo ke skutku, a kde došlo k jeho následku, lze zvolit stejné řešení, jaké bylo zvoleno ve sporu o dozor nad přípravným řízením. Za tohoto stavu není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, když byl obžalobou jako místně příslušný soud k projednání věci zvolen Okresní soud v Uherském Hradišti. Nejvyšší soud rozhodující o příslušnosti soudu podle § 24 tr. řádu se s tímto závěrem ztotožnil a proto jako věcně a místně příslušný soud k projednání věci určil Okresní soud v Uherském Hradišti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. srpna 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera