11 Td 38/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 38/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. července 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. se pro řízení o opravných prostředcích odnímá Vrchnímu soudu v Praze věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře pod sp. zn. 9 T 1/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 6. 4. 2010, sp. zn. 9 T 1/2007, byli obvinění JUDr. J. B., JUDr. D. T., PhDr. V. V., Ing. M. J., P. T., L. K., M. M. a K. M., uznání vinnými trestným činem účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zák. a dalšími trestnými činy, JUDr. M. Č. byla uznána vinnou porušováním povinnosti při správě cizího majetku podle § 255a odst. 1, 2 písm. a) a b) tr. zák. Další obvinění pak byli zproštěni obžaloby.

Odvolání státní zástupkyně, obviněných, některých poškozených a stížnosti obviněných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 6. 4. 2010, sp. zn. 9 T 1/2007, přeložil tento soud k projednání Vrchnímu soudu v Olomouci s odvoláním na usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 11 Td 68/2006. Vrchní soud v Olomouci vrátil věc bez věcného vyřízení Krajskému soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře s tím, že citované usnesení Nejvyššího soudu České republiky o delegaci se dotýká pouze konkrétní věci, o níž bylo rozhodováno.

Podáním ze dne 14. 6. 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře navrhl podle § 25 tr. ř. odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci k projednání výše uvedených opravných prostředků, neboť stále existují důvody vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 11 Td 68/2006. Současně krajský soud vyjádřil, že tento návrh předkládá z důvodu opatrnosti, ač podle jeho názoru již předchozí citované rozhodnutí Nejvyššího soudu se vztahovalo na všechny další v této věci podané opravné prostředky.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.
V trestní věci JUDr. J. B. a spol. je věcně a místně příslušný k projednání opravných prostředků proti rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, Vrchní soud v Praze. Tomuto soudu byla ovšem ze závažných důvodů v souladu s § 25 tr. ř. usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 11 Td 68/2006, v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 11 Td 3/2006, věc odňata s ohledem na možnou podjatost soudců tohoto soudu a tento názor zastává Nejvyšší soud i nadále, to znamená i v tomto a každém dalším případě, kdy by ve věci měl rozhodovat Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně, pokud se důvody uvedené v rozhodnutí ze dne 23. 2. 2006 nezmění. V současné době je JUDr. Zdeněk Sovák, na jehož dřívější úzké kontakty s obviněnými v dané věci bylo poukazováno, stále soudcem Vrchního soudu v Praze, tedy důvody vyjádřené ve výše citovaných rozhodnutích trvají. Nejvyšší soud tedy výrokem tohoto usnesení rozhodl o odnětí a přikázání celé trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře pro řízení o opravných prostředcích, a to i o těch, které budou v budoucnu teprve případně podány.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch