11 Td 38/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 38/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. P. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. července 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného V. P. vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 4 T 4/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Plzni podal dne 23. 6. 2009 Krajskému soudu v Plzni obžalobu na obviněného V. P. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že od 7. 11. 2006 do 23. 2. 2007 v P. a jinde v úmyslu podvodně vylákat od obchodní společnosti C. , a. s., kupní cenu za nedodané zboží při uzavírání kupních smluv s touto společností předstíral svůj vážný úmysl dodat na jejich základě v nich specifikované zboží, v přejímajících protokolech ke smlouvám o pronájmu tohoto zboží, které tato obchodní společnost v návaznosti na kupní smlouvy uzavřela, potvrdil předání zboží leasingovým nájemcům, a vystavením faktur požadoval jeho zaplacení kupujícím, ač zboží ve skutečnosti nedodal, a to v celkem 8 skutcích popsaných blíže v obžalobě a dále poté co dne 20. 6. 2006 uzavřel s obchodní společností E. , s. r. o., jako mandantem mandátní smlouvu ze dne 20. 6. 2006, která ho opravňovala uzavírat jménem mandanta smlouvy o úvěru, v úmyslu obohatit se podvodným vylákáním peněz od mandanta, a to v celkem 3 skutcích popsaných blíže v obžalobě.Podáním ze dne 24. 6. 2009 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Plzni podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného V. P. Krajskému soudu v Plzni a její přikázání Krajskému soudu v Brně s tím, že státní zástupce v podané obžalobě navrhl u hlavního líčení slyšet celkem 10 svědků, z nichž 8 má své bydliště na území města B. a další dva svědci mají své bydliště nepochybně blíž B. než P. Aby se konkrétní svědek mohl řádně a včas dostavit k jednání soudu do P. , musel by použít osobní vozidlo nebo odcestovat z místa trvalého bydliště tak, aby se včas dostavil k jednání, což by výrazně zvyšovalo náklady na případně uplatněné svědečné. Obhájce obviněného byl obviněným zvolen na plnou moc a tudíž není nutno zohledňovat obhájené. Lze tedy mít za to, že v daném případě projednání předmětné trestní věci obviněného V. P. u Krajského soudu v Brně povede k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Převážná většina svědků, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v B. S ohledem na vzdálenost Krajského soudu v Plzni, kam trestní věc obviněného V. P. v souladu s § 18 tr. řádu napadla, od bydliště svědků, se jeví v zájmu hospodárnosti i rychlosti řízení, vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného V. P. u Krajského soudu v Brně, by mělo vést k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného V. P. projednal a rozhodl Krajský soud v Brně.Za tohoto stavu je proto možno považovat návrh předsedy senátu Krajského soudu v Plzni na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný a rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera