11 Td 38/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 38/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. B., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 1 T 301/2002 a její přikázání Okresnímu soudu v Břeclavi s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Náměstkyně okresního státního zástupce v Trutnově podala dne 4. 4. 2002 Okresnímu soudu v Trutnově obžalobu na obviněného J. B. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 19. 9. 2000 v 17,15 hod., ve Š. M., okres T., na chodbě v přízemí domu čp. 119/B nejprve slovně a následně fyzicky napadl B. Š., udeřil ji do obličeje, uchopil ji za oděv pod krkem, smýknul s ní na zeď a dvakrát jí udeřil hlavou o zeď a cloumal s ní, když na místo na základě volání B. Š. o pomoc, přišel její manžel M. Š. a snažil se ho od své manželky odtrhnout, zkroutil mu prsty na pravé ruce a následně ho natlačil na zeď a udeřil ho do obličeje a tímto jednáním způsobil B. Š. otřes mozku lehkého stupně a podvrtnutí krční páteře, s čímž se léčila v pracovní neschopnosti do 25. 10. 2000 a musel jí být přiložen krční límec, M. Š. způsobil zhmoždění základního kloubu ukazováku pravé ruky, poranění a zhmoždění horního rtu, na ruku mu musela být po dobu 18 dnů přiložena sádrová dlaha, ale vzhledem k povaze zaměstnání mu nebyla vystavena pracovní neschopnost.

Podáním ze dne 22. 7. 2003 navrhl samosoudce Okresního soudu v Trutnově podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. B. Okresnímu soudu v Trutnově a její přikázání Okresnímu soudu v Břeclavi s odůvodněním, že vzhledem k dlouhodobým a trvalým zdravotním problémům obviněného, kdy cestování k procesnímu soudu by mohlo vést k jejich výraznému zhoršení, se jeví vhodné, aby věc projednal a rozhodl soud v místě bydliště obviněného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Zdravotní stav obviněného J. B. není tak vážný, aby vylučoval jeho účast před věcně a místně příslušným soudem. Z lékařské zprávy je naopak patrno, že cesta k soudu obviněného neohrožuje na životě a je za určitých ulehčujících podmínek možná. Na obviněném, který žalovaným jednáním zavdal příčinu k soudnímu projednání věci je, aby si tyto podmínky zajistil. V tomto směru by bylo protismyslné, aby byl zájem obviněného preferován oproti zájmu svědků a čtyři svědci navržení ke slyšení před soudem by museli urazit k soudu třistakilometrovou vzdálenost.

Protože zdravotní stav obviněného sám o sobě není tak důležitým důvodem, aby mohl vést ke změně místní příslušnosti formou odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu, nemohl se návrh samosoudce Okresního soudu v Trutnově setkat s úspěchem.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera