11 Td 37/2007
Datum rozhodnutí: 11.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 37/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. N. vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 4 T 9/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. června 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 172 odst. 4 tr. řádu j e k rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného R. N. věcně p ř í s l u š n ý Vrchní soud v Praze.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podal dne 25. 7. 2006 Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněného R. N. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. ukončeného ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že ve funkci jednatele společnosti M. s. r. o., se sídlem K., H. K., po ohlášení škody na zdraví den 12. 4. 1996 v kanceláři Č. K., družstevní pojišťovny, a. s., (dále jen K. ), v H. K., kterou utrpěl při dopravní nehodě dne 25. 7. 1995, uplatnil u K. nároky na pojistné plnění z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, přičemž při šetření pojistné události uvedl a písemně předložil K. nepravdivé údaje, vycházející z jím účelově upravených účetních a mzdových dokladů společnosti M., které měly, v rozporu se skutečným stavem věci, prokázat existenci jeho pracovního poměru ke společnosti a vyšší vyměřovací základ mzdy za období roku 1995, s cílem vylákat vyšší pojistné plnění, než by mu náleželo; tímto jednáním chtěl poškodit K., která však pojistné plnění odmítla vyplatit, o částku nejméně 12.939.239,05 Kč.

V rámci předběžného projednání obžaloby Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 4 T 9/2006, rozhodl, že trestní stíhání obviněného R. N. se podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu za použití § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu zastavuje, neboť skutek uvedený v obžalobě není trestným činem a není důvod k postoupení věci.

Ke stížnosti krajského státního zástupce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 5 To 89/2006, napadené usnesení krajského soudu zrušil a sám podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu za použití § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu trestní stíhání obviněného R. N. zastavil z důvodů promlčení podle § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu. V odůvodnění k tomu uvedl, že v případě prokázání viny obviněného R. N. by v úvahu nepřicházela právní kvalifikace podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 4 tr. zák., ale toliko podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve znění účinném od 1. 1. 2001, ukončený ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., s tím, že výše hrozící škody ze zažalovaného jednání nečinila částku 12.939.239,05 Kč, ale částku 1.605.084,- Kč a v takovém stíhání nelze pokračovat, neboť jeho trestnost zanikla promlčením podle § 67 odst. 1 písm. c) tr. zák. V poučení vrchní soud uvedl, že proti jeho usnesení není stížnost přípustná, a lze proti němu podat pouze dovolání. Obviněného současně poučil, že může být v jeho trestním stíhání pokračováno, prohlásí-li ve stanovené lhůtě, že na projednání věci trvá.

Rozhodnutí vrchního soudu bylo obviněnému doručeno dne 26. 3. 2007 a dne 27. 3. 2007 došlo Krajskému soudu v Hradci Králové prohlášení obviněného, že na projednání věci trvá.

Krajský soud v Hradci Králové trestní spis s prohlášením obviněného R. N., že na projednání věci trvá, zaslal Vrchnímu soudu v Praze jako soudu příslušnému k vydání usnesení o pokračování v trestním stíhání, s tím, že po prohlášení obviněného se má pokračovat ve stadiu řízení, kde došlo k zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu a § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu.Vrchní soud v Praze na to přípisem trestní spis vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové bez rozhodnutí s tím, že v trestním stíhání má být pokračováno ve stadiu řízení po podání obžaloby, a proto je na krajském soudu, aby ve věci vydal rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání a nařídil hlavní líčení.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 4 T 9/2006, podle § 188 odst. 1 písm. a) předložil trestní věc obviněného R. N. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že pokračovat se má v tom stadiu řízení, v němž došlo k zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení, resp. nepřípustnosti v trestním stíhání, jedině k nimž se vztahuje možnost pokračování v trestním stíhání prohlášením osoby obviněné. Orgánem příslušným k vydání usnesení o pokračování v trestním stíhání je Vrchní soud v Praze, jelikož ten vydal usnesení o zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu a dal obviněnému R. N. poučení o možnosti pokračovat v trestním stíhání. Pokud by usnesení o pokračování v trestním stíhání vydal nepříslušný soud, trpělo by další trestní řízení podstatnou procesní vadou, která by se v budoucnu obtížně napravovala a mohla by znamenat i zpochybnění případného meritorního rozhodnutí.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Vrchní soud v Praze v tomto případě postupem podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu za použití § 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu zastavil trestní stíhání obviněného R. N. z důvodu promlčení podle § 11 odst. 1 písm. b) tr. řádu a současně ho poučil o možnostech jak může dosáhnout pokračování v trestním stíhání. Pokud obviněný možnosti obsažené v poučení vrchního soudu využil, musí následovat postup, který začne u tohoto soudu. Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že vzápětí po vydání usnesení o pokračování v trestním stíhání Vrchním soudem v Praze, se věc vrátí k dalšímu řízení nalézacímu soudu.Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 11. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera