11 Td 37/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 37/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného K. J., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 2 T 63/2003 a její přikázání Městskému soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podala dne 11. 7. 2003 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného K. J. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že v přesně nezjištěné době v průběhu roku 2002 nabízel prostřednictvím inzerátu v inzertních novinách A. možnost poskytnutí úvěru v různé výši, ačkoli věděl, že žádný takový úvěr nemůže poskytnout a takto dne 29. 1. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 7 milionů Kč, jako zálohu částku ve výši 164.000,- Kč od poškozeného V. Z., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 13. 2. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 7 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 84.600,- Kč od poškozeného A. C., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 29. 3. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 4 miliony Kč jako zálohu částku ve výši 95.000,- Kč od poškozeného V. V., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 6. 6. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 5 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 50.000,- Kč od poškozené M. S., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 27. 8. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 5 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 75.000,- Kč od poškozeného M. B., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 3. 9. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 5 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 75.000,- Kč od poškozeného ing. F. P., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 3. 10. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 1,2 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 54.300,- Kč od poškozené E. F., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 1. 11. 2002 v P. vylákal s příslibem obstarání úvěru ve výši 4,3 milionů Kč jako zálohu částku ve výši 44.300,- Kč od poškozeného J. Š., přičemž úvěr neobstaral a zálohu nevrátil, dne 6. 12. 2002 v B. chtěl vylákat s příslibem obstarání úvěru ve výši 5,8 milionů Kč zálohu v částce 150.000,- Kč od poškozeného V. Š., kdy k předání zálohy nedošlo z důvodu zákroku policie ČR.

Podáním ze dne 14. 7. 2003 navrhla předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného K. J. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a její přikázání Městskému soudu v Brně s odůvodněním, že převážná většina svědků, které bude třeba u hlavního líčení vyslechnout, bydlí na Moravě a jen dva bydlí v Čechách, a že jeden útok pokračující trestné činnosti uvedené v obžalobě měl být spáchán v B.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že dvanáct ze čtrnácti svědků navržených obžalobou ke slyšení před soudem bydlí nebo se zdržuje na Moravě, nelze považovat za tak závažnou, aby sama o sobě odůvodňovala změnu místně příslušného soudu. Obviněný K. J. je žalován pro pokračující trestný čin, k jehož projednání je příslušný Obvodní soud pro Prahu 1. Skutečnost, že většina svědků bydlí ve vzdálenosti více než 200 km od sídla tohoto soudu, není při dnešních dopravních možnostech závažným důvodem ve smyslu § 25 tr. řádu, který by mohl vést ke změně zákonné příslušnosti soudu k projednání věci.Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera