11 Td 36/2009
Datum rozhodnutí: 26.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 36/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. S. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. června 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 T 6/2007 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 5. 2007, sp. zn. 9 T 6/2007, byl obviněný L. S. uznán vinným ze spáchání trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zákona, ukončeného ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. 7 To 66/2007, bylo zamítnuto odvolání odsouzeného L. S. a usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1320/2007, bylo odmítnuto dovolání obviněného.

Podáním ze dne 16. 6. 2009 podal obviněný L. S. Krajskému soudu v Hradci Králové návrh na povolení obnovy řízení ve věci vedené pod sp. zn. 9 T 6/2007 a současně navrhl podle § 25 tr. řádu odnětí této trestní věci Krajskému soudu v Hradci Králové a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s odůvodněním, že poškozená I. L. , byla dlouhodobě pracovnicí Policie ČR v místě příslušnosti Krajského soudu v Hradci Králové a odsouzený má důvodné obavy, že trestní řízení mohlo být touto skutečností významně ovlivněno a má proto důvodné obavy o podjatost těchto orgánů činných v trestním řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

O návrhu na povolení obnovy řízení rozhoduje podle § 281 tr. řádu soud, který rozhodoval o obžalobě. Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného L. S. je tedy Krajský soud v Hradci Králové. Ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra odsouzeného v objektivní rozhodování Krajského soudu v Hradci Králové. Pokud tedy obviněný žádá podle § 25 tr. řádu o postoupení jeho trestní věci k projednání od Krajského soudu v Hradci Králové ke Krajskému soudu v Ostravě proto, že nevěří v její nestranné, zákonné a spravedlivé projednání před Krajským soudem v Hradci Králové, nejde o důvod uvedený v tomto zákonném ustanovení. Jinak vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje postup podle § 31 tr. řádu. Dokud nebude rozhodnuto o vyloučení všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové, je tento soud k projednání trestní věci obviněného L. S. i nadále příslušný a návrh na odnětí věci se jeví jako předčasný.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného L. S. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera