11 Td 36/2007
Datum rozhodnutí: 29.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 36/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Mgr. S. T., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. června 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného Mgr. S. T. vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 29/2007 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 15. 2. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného Mgr. S. T. pro trestný čin porušení povinnosti v řízení o konkursu podle § 126 odst. 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že jako předseda představenstva společnosti M. Č. r., a. s., se sídlem P., nepodal bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti M. Č. r., a. s., ačkoli mu z účetní evidence bylo známo, že společnost je v úpadku předlužením a přesto, že mu jako statutárnímu zástupci společnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání povinnost podat takový návrh vznikla ke dni 31. 7. 2001 tedy nesplnil svou zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu.

Podáním ze dne 28. 5. 2007 navrhl předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného Mgr. S. T. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě s tím, že jsou dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. řádu, jelikož převážná většina svědků (cca 7 osob), které bude třeba u soudu vyslechnout a s obviněným konfrontovat, bydlí v obvodu Krajského soudu v Ostravě, takže projednání věci u tohoto jiného soudu povede ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 je dána pouze tím, že v jejím obvodu bylo sídlo společnosti M. Č. r., a. s., v předmětné době. Od 26. 4. 2003 sídlí tato společnost v O.-P. a rovněž i advokátní kancelář obhájce obviněného sídlí v M. O., což spadá do působnosti Krajského soudu v Ostravě. Obviněný Mgr. S. T. t. č. bydlí ve Z. H. V Praze má pak sídlo ústav, jenž vypracoval ve věci znalecký posudek. Obvodní soud pro Prahu 4 je toho názoru, že zajištění případné účasti zpracovatele znaleckého posudku ústavu u hlavního líčení u soudu mimo území P., by oproti zajištění účasti všech svědků a nákladů s tím spojených, bylo nepochybně hospodárnější a nebylo by to na újmu rychlosti řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci jsou splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Všichni svědci, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v obvodu Okresního soudu Ostrava nebo v jeho blízkosti. Sám obviněný Mgr. S. T. má bydliště ve Z. H., což je rozhodně blíž O. než P. S ohledem na bydliště obviněného i svědků, je tak vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného u Okresního soudu v Ostravě, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodu je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného Mgr. S. T. projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě. Obvodní soud pro Prahu 4 zřejmě jen omylem navrhl přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě, když věcně a ze shora uvedených důvodů i místně příslušný soud k projednání věci obviněného Mgr. S. T. je Okresní soud v Ostravě.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera