11 Td 36/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 36/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné R. K., dříve S., rozené K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 5. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh obviněné R. K., dříve S., rozené K. na odnětí věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku vedené pod sp. zn. 3 T 211/2001 a její přikázání Okresnímu soudu v Trutnově podle § 25 tr. řádu se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupce podal dne 31. 12. 2001 u Okresního soudu ve FrýdkuMístku obžalobu na obviněné R. K. a M. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., který měli spáchat tím, že v nočních hodinách ze dne 29. 4. 2001 na 30. 4. 2001 v R., okres F.M., od rodinného domu, za použití shodného klíče, vnikli do zaparkovaného osobního automobilu zn. Peugeot 205 XRD, červené barvy, vozidlo odcizili a způsobili tak majiteli vozidla J. G. škodu ve výši 41.800,- Kč.

Podáním ze dne 8. 2. 2002 navrhla obviněná R. K., aby její trestní věc byla podle § 25 tr. řádu odňata Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku a přikázána Okresnímu soudu v Trutnově s odůvodněním, že v okrese Trutnov má trvalé bydliště a stará se zde o nezletilou dceru, jejíž hlídání by, v době její účasti u hlavního jednání u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, obtížně zajistila.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k závěru, že návrh na delegaci není důvodný.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Věcně i místně příslušný k projednání obžaloby na obviněnou R. K. je Okresní soud ve Frýdku-Místku. Lze sice připustit, že obviněná, která trvale bydlí v B., okres T., to má k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku daleko, ale do této nepříjemné situace se dostala vlastním zaviněním. Obviněná ze svého bydliště do F.-M. opakovaně jela a její cesty vyústily v žalovanou trestnou činnost. Při tomto jednání jí vzdálenost mezi jejím bydlištěm a R.v okrese F.-M. nevadila a uměla se vypořádat i s péčí o nezletilou dceru. Za tohoto stavu nelze považovat vzdálenost a nákladnost cest, stejně tak jako péči o nezletilou, za natolik závažný důvod, aby mohl vést ke změně místní příslušnosti soudu příslušného k projednání trestní věci obviněné. V tomto směru nelze přehlédnout, ani jakým způsobem by případná změna postihla svědky, kteří v okrese Frýdek-Místek trvale bydlí, a které musí soud k objasnění věci vyslechnout.

Ze všech těchto důvodů se žádost obviněné na postoupení věci podle § 25 tr. řádu nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera