11 Td 35/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 35/2011-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné M. M. , dříve S. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. června 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněné M. M., dříve S. S., vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 17 T 61/2011 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e se k projednání Okresnímu soudu v Trutnově.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Znojmě podala dne 18. května 2011 návrh na potrestání obviněné M. M., dříve S. S., pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že v období od 1. 10. 2010 do měsíce května roku 2011 včetně, v P. a jinde, si řádně neplnila vyživovací povinnost na svého syna K. S., ač jí tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších novel a výše výživného, která odpovídá jejím možnostem, schopnostem, majetkovým poměrům a oprávněným potřebám dítěte, jí byla stanovena rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 10. 3. 2009, č. j. Nc 1711/2007-65, který nabyl právní moci dne 13. 5. 2009, na částku 1.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 5. dne v měsíci předem k rukám otce D. S., a za uvedené období dluží na výživném částku ve výši 7.600,- Kč, neboť v průběhu doby na výživném zaplatila částku ve výši 400,- Kč.

Podáním ze dne 26. května 2011 samosoudce Okresního soudu ve Znojmě navrhl, aby trestní věc obviněné vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. 17 T 61/2011 byla ve smyslu § 25 tr. ř. tomuto soudu odňata a aby byla přikázána Okresnímu soudu v Trutnově, v jehož obvodu obviněná bydlí. Tím bude zaručeno právo obviněné na obhajobu v místě jejího bydliště, které by jinak pro větší vzdálenost od místně příslušného soudu a nutnost obviněné pečovat o malé (nedávno narozené) dítě zaručeno nebylo. V této souvislosti samosoudce poukázal též na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 11 Td 18/2011, kde v jiné trestní věci obviněné bylo právě z těchto důvodů, které stále trvají, rozhodnuto o odnětí trestní věci obviněné Okresnímu soudu ve Znojmě a jejím přikázání Okresnímu soudu v Trutnově.

Podáním ze dne 30. května 2011 pak rovněž obviněná M. M., dříve S. S., požádala o přikázání své trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 17 T 61/2011 Okresnímu soudu v Trutnově, s tím, že právě v obvodu tohoto soudu v současné době bydliště a zde také pečuje o své šest měsíců staré dítě. Právě z těchto důvodů a dále též s ohledem na své další těhotenství není schopna účasti na hlavním líčení v tak vzdáleném místě, jako je místo místně příslušného soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložené návrhy a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z podání obviněné, jakož i ze skutečností, které jsou Nejvyššímu soudu z úřední činnosti známy (u Nejvyššího soudu byl pod sp. zn. 11 Td 18/2011 veden návrh na odnětí a přikázání jiné trestní věci obviněné, o němž bylo dne 13. dubna 2011 zdejším soudem, ze stejných důvodů, které se podávají v posuzované věci, rozhodnuto tak, že se trestní věc obviněné odnímá Okresnímu soudu ve Znojmě a přikazuje se Okresnímu soudu v Trutnově) vyplývá, že obviněná dne 16. prosince 2010, tedy před šesti měsíci, porodila syna J. M., a vzhledem k předpokládané péči o něj není schopna účastnit se jednání u dosud místně a věcně příslušného Okresního soudu ve Znojmě. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněné bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv její obhajoby a její účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny, s ohledem na péči obviněné M. M., dříve S. S., o nedávno narozené dítě, a vzdálenost místa současného pobytu obviněné a místně příslušného soudu. Tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Pro úplnost je třeba dodat, že obviněná ve svém podání mimo jiné uvádí, že v současné době je opět gravidní. Tuto skutečnost sice obviněná nijak nedoložila, Nejvyšší soud ji však již dále nezjišťoval, neboť důvody pro odnětí trestní věci obviněné Okresnímu soudu ve Znojmě a jejím přikázání Okresnímu soudu v Trutnově jsou dány již vzhledem k předpokládané péči obviněné o dříve narozeného syna, jemuž je v současné době pouhých šest měsíců.

Za tohoto stavu lze považovat návrhy samosoudce Okresního soudu ve Znojmě a obviněné na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodné, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík