11 Td 35/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 35/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. H., vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 3 T 228/95 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 5. 2002 o příslušnosti soudu t a k t o:

Podle § 24 odst. 1, odst. 2 tr. řádu je k projednání a rozhodnutí věci příslušný Okresní soud ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupkyně v Českém Krumlově podala u Okresního soudu v Českém Krumlově dvě obžaloby na obviněného D. H.

Obžalobou ze dne 2. 9. 1994 je obviněný žalován ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák.

Obžalobou ze dne 31. 5. 1995 je obviněný žalován pro trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák., trestný čin ohrožování devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák., trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 odst. 1 tr. zák. a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 16. 9. 1999, sp. zn. 3 T 228/95, byly obě tyto obžaloby spojeny ke společnému projednání.

Ve stejné době byly na obviněného D. H. podány Okresním státním zástupcem ve Zlíně k Okresnímu soudu ve Zlíně další dvě obžaloby.

Obžalobou ze dne 13. 6. 1994 byl obviněný žalován pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák.

Obžalobou ze dne 10. 5. 1996 byl obviněný žalován pro pokračující trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 tr. zák., trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 tr. zák., pokračující trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák., a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 6. 1996, sp. zn. 4 T 126/94, byly i tyto obžaloby spojeny ke společnému projednání.

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 7. 1. 2000, sp. zn. 3 T 228/95, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného postoupena Okresnímu soudu ve Zlíně se zdůvodněním, že by trestná činnost obviněného měla být rozhodnuta jedním soudem.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 4 T 70/2002, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného D. H. vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 3 T 228/95 předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti se zdůvodněním, že požadavek na společné projednání věci nemůže být důvodem ke změně místní příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí o příslušnosti podle § 24 odst. 1, odst. 2 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Trestní řízení proti D. H. je vedeno před Okresním soudem ve Zlíně i před Okresním soudem v Českém Krumlově. Před oběma soudy byly na obviněného podány dvě obžaloby a po spojení těchto věcí je před oběma soudy proti obviněnému vedeno trestní řízení pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2, resp. odst. 3 tr. zák. Z hlediska místní příslušnosti byly obžaloby podány v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu. Z důkazů shromážděných k žalovanému jednání obviněného se však nabízí, že bez ohledu na různá místa činu, jde o jeden pokračující trestný čin, a že by proto měl být projednán a posouzen před jedním soudem. Z tohoto pohledu je důležité zjištění, že ve věci, kterou projednává Okresní soud ve Zlíně, se již uskutečnila podstatná část dokazování, zatímco ve věci, kterou má projednávat Okresní soud v Českém Krumlově, dokazování ještě ani nezačalo.

Za tohoto stavu se jeví vhodné, aby shora uvedené obžaloby proti obviněnému byly projednány společně před jedním soudem, a to soudem, který je v dokazování nejdále. I když je trestní řízení proti obviněnému před Okresním soudem ve Zlíně již před skončením, je vhodné, aby dokazování bylo po spojení obou věcí doplněno o důkazy potřebné k objasnění věci žalované před Okresním soudem v Českém Krumlově. Pokud by došlo ke skončení věci žalované před Okresním soudem ve Zlíně před tímto spojením, nebylo by zřejmě možné ve věci žalované před Okresním soudem v Českém Krumlově dále pokračovat, neboť u trestného činu, který vykazuje znaky pokračování, by šlo o trestnou činnost již rozsouzenou.

Ze všech těchto důvodů se jeví vhodné, aby dál v obou trestních věcech jednal již jen Okresní soud ve Zlíně, a proto ve smyslu § 24 odst.1, odst. 2 tr. řádu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. Opačný postup, a to aby k projednání obou trestních věcí byl příslušný Okresní soud v Českém Krumlově, není vhodný, neboť by se před tímto soudem muselo opakovat celé dokazování, které před Okresním soudem ve Zlíně již proběhlo a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera