11 Td 34/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 34/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. B. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. června 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. s e trestní věc obviněného M. B. vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 32 T 97/2010 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem podal dne 19. 10. 2010 Okresnímu soudu v Ústí nad Labem obžalobu na obviněného M. B. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v době od 1. 10. 2009 do 26. 8. 2010 v Ústí nad Labem ani na jiném místě úmyslně řádně a včas neplatil výživné na svého nezaopatřeného syna M. B., ačkoli věděl, že je k tomu ze zákona o rodině povinen, a rozsudkem Okresního soudu v Ostravě, č. j. 43 P a Nc 73/2007, ze dne 19. 10. 2007, který nabyl právní moci dne 8. 11. 2007, se zavázal přispívat na jeho výživu částkou 3 000 Kč, splatnou vždy do 1. dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého K. N. a za uvedené období jí dluží částku 28 700 Kč, neboť ve sledovaném období uhradil částku 500 Kč v měsíci únoru 2010, částku 2 000 Kč za měsíce březen a duben 2010, částku 1 000 Kč za měsíce květen a červen 2010 a částku 800 Kč za měsíc červenec 2010.
Dne 23. 5. 2011 navrhl obviněný podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě nebo v Opavě s tím, že nemá dostatek finančních prostředků, aby mohl jezdit do Ústí nad Labem k projednávání trestní věci. Poškozená K. N. a nezletilý M. B. jsou již trvale přestěhováni ve V. P. a je nepravděpodobné, že by se do Ústí nad Labem vrátili. Poškozená by delegaci trestní věci také uvítala, neboť by ušetřila náklady a čas.
Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.
Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.
V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Z trestního spisu bylo zjištěno (obálka na č. l. 77), že se matka nezletilého odstěhovala z Ústí nad Labem do V. P., která se nachází v okrese Ostrava-město. Obviněný má bydliště v Ostravě-Porubě. Z obžaloby (č. l. 70) je zřejmé, že státní zástupce navrhuje u hlavního líčení mimo provedení listinných důkazů vyslechnout pouze poškozenou K. N. Z důvodu procesní ekonomie se tak jeví jako vhodnější, aby věc projednal Okresní soud v Ostravě. Obviněný navíc o tuto změnu sám žádá a vzhledem k charakteru trestné činnosti, pro kterou je stíhán, by rovněž nebylo vhodné, aby on a matka nezletilého museli nést náklady spojené s cestováním do Ústí nad Labem, neboť by to bylo v konečném důsledku také ke škodě nezletilého, k jehož ochraně v tomto případě má aplikace § 196 odst. 1 tr. zákoníku vést.
Za tohoto stavu lze považovat návrh obviněného na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch